"PAACA [Algarven kulttuuritoiminnan tukiohjelma] 2023 ehdottaa, että sillä korjataan väestön kulttuurista nauttimiseen liittyvien epäsymmetrioiden lisääntyvää korjaamista ja edistetään samalla alueen kulttuuritoimijoiden pätevyyden ja koulutuksen lisäämistä", DRCalg selittää lausunnossaan.

Muistiossa täsmennetään, että kulttuuritoimijat voivat siis hakea PAACA:n puitteissa kahta tukialaa riippumatta siitä, onko kyseessä kulttuurin luominen, tuotanto, ohjelmointi tai levitys, ja kaikkien toimien on tapahduttava vuonna 2023 Algarven alueella.

Hakemuksia analysoitaessa pidetään "esitettyjen hankkeiden arvostuksen" kriteerinä sitä, että kulttuurilla on "perusteltu" suora tai epäsuora yhteys Agenda 2030:ssa vahvistettujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Toisaalta myös muita kriteerejä "arvostetaan", kuten sosiaalisen syrjäytymisen ja Algarven sisäosien autioitumisen torjuntaa monipuolisen ja osallistavan kulttuuritarjonnan avulla.

Ohjelmassa otetaan myös huomioon kulttuurin rooli tietoisuuden lisäämisessä muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä, perheväkivallan torjunnasta, romanien ja muiden vähemmistöyhteisöjen integroimisesta, nuorten osallistumisen edistämisestä ja muuttoliikkeen aiheuttamista haasteista.

Muistion mukaan hakemusten arviointiperusteena on myös "kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen luominen verkostomaisen taide- ja kulttuurituotannon logiikan mukaisesti eri toimijoiden ja organisaatioiden, kuten kuntien, koulujen, säätiöiden ja muiden yhdistystoimijoiden ja/tai yksityisen sektorin kanssa, jotka voivat olla kulttuurialan toimijoita tai muita toimijoita".

DRCalg toteaa, että luomisen ja tuottamisen alalla tukikelpoisia ovat esityshankkeet, jotka liittyvät esittävän taiteen, kuvataiteen, kuvataiteen, kuvataiteen tai digitaalisen taiteen, elokuvan, multimedian ja digitaalisen median alaan ja joihin voi sisältyä tai olla sisältymättä esityksiä yleisölle.

Viimeksi mainittuun luokkaan kuuluvat taiteelliset residenssihankkeet tai luovan työn jaksot esittävän taiteen, kuvataiteen, plastisen taiteen tai digitaalisen taiteen alalla, joihin osallistuu taiteilijoita ja Algarven kulttuurialan ammattilaisia tai Algarven alueella asuvia taiteilijoita ja joihin voi sisältyä yleisölle esittely tai ei.

Ohjelmoinnin ja levityksen osalta PAACAan kuuluvat festivaalit, syklit, kiertueet tai kilpailut esittävien taiteiden eri aloilla (tanssi, musiikki, teatteri, nykysirkus ja tieteenalojen rajat ylittävät esitykset).

Tähän tukialueeseen kuuluvat myös elokuva-, multimedia- tai digitaalisen taiteen syklit tai näyttelyt sekä kuvataiteen tai visuaalisen taiteen kiertueet ja näyttelyt, toteaa DRCalg.