Lehdistötiedotteen mukaan CIMRL noudatti uusiutuvien energialähteiden tuotannon jakosuunnitelmaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean (CC-PAER) lopullista lausuntoa, jonka enemmistö muista kuntien välisistä yhteisöistä ja suurkaupunkialueista hyväksyi.

Ensisijaisina suosituksina CIMRL pyytää takuita siitä, että Figueira da Fozin edustalla sijaitsevan merituulipuiston rakentaminen ei vahingoita historiallisia ja perinteisiä kalastusalueita (arte Xávega).

Kyseinen infrastruktuuri on "asennetun tehon (4 GW) osalta suurin", ja se kattaa "yli 1325 neliökilometrin kokonaisalueen ja aiheuttaa näin ollen suurempia vaikutuksia ympäristöön ja muihin merellä ja maalla harjoitettaviin toimintoihin".

"Kuntien väliset yhteisöt ja suurkaupunkialueet ovat hyvin huolissaan kalastuksen taloudelliseen toimintaan kohdistuvista kielteisistä vaikutuksista (...) ja takaavat toimenpiteiden toteuttamisen, jotta kalastustoiminta olisi yhteensopivaa tuulipuistojen kanssa", asiakirjassa sanotaan.

Äänestysjulistuksessa korostetaan, että "yrityksille on maksettava korvauksia, jotka johtuvat tietyn kalastuskapasiteetin, erityisesti troolikalastuksen, lakkauttamisesta".

Viranomaiset puolustavat myös "riippumatonta teknis-tieteellistä arviointia, johon osallistuvat yliopistot ja ammattikorkeakoulut, jotta voidaan analysoida uusien merituulivoimaloiden rakentamisen arvioituja vaikutuksia talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön, ilmastoon ja biologiseen monimuotoisuuteen alueilla, jotka voivat joutua konfliktiin kalastusalan kanssa, ja erityisen herkillä alueilla, kuten yhteisön tärkeänä pitämällä Maceda/Praia da Vieiran alueella, joka on osa Natura 2000 -verkostoa".

Ensisijaisten suositusten joukossa CIMRL "varoittaa, että merten uusiutuvat energialähteet ovat kestäviä vain, jos niillä ei ole kielteisiä vaikutuksia ympäristöön tai taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, erityisesti kalastuksesta riippuvaisilla alueilla".

"Se korostaa uusien kestävien työpaikkojen luomisen tärkeyttä sekä tuulivoiman käytön tukemista paikallistason sähköntoimituksissa tärkeinä indikaattoreina uusiutuvan energian hankkeiden paikalliselle hyväksynnälle."

CIMRL "ehdottaa, että Figueira da Fozin alueella arvioidaan ympäristökäytävän avaamista ja edistetään merituulipuistojen integroimista suojelluille merialueille ja merellisiin toimintoihin".