AdC:n lausunnon mukaan "Lissabonin vetoomustuomioistuin (TRL) vahvisti Super Bockin tuomion kilpailusääntöjen rikkomisesta, jonka AdC langetti heinäkuussa 2019, sekä yritykselle määrätyn 24 miljoonan sakon koko määrän".

Syyskuun 12. päivänä annetussa tuomiossa "katsottiin perusteettomiksi valitukset, jotka Super Bock ja kaksi yhtiön virkailijaa esittivät kilpailu-, sääntely- ja valvontatuomioistuimen (TCRS) päätöksestä, joka oli myös vahvistanut AdC:n määräämän seuraamuksen kokonaisuudessaan", sääntelyviranomainen toteaa.

TRL toteaa, että "kun otetaan huomioon kaikki analysoidut olosuhteet, sovelletut sakot ovat mielestämme oikeasuhteiset ja asianmukaiset, kun otetaan huomioon toiminnan vakavuus (yritysten välinen vertikaalinen sopimus, jossa sovitaan hinnoista ja jonka tarkoituksena on estää, rajoittaa tai merkittävästi vääristää kilpailua), kyseessä olevien markkinoiden koko (lähes koko maan alue), rikkomisen pitkä kesto (11 vuotta) ja Super Bockille siitä koituneet edut", AdC paljastaa.

Sääntelyviranomaisen mukaan tuomiossa todetaan myös, että "huolimatta siitä, että kantajilla ei ole aiempia hallinnollisia rikkomuksia kilpailurikkomusten osalta, valituksen perusteluissa korostetaan rikkomisen arvon alentamista ja kohteena olevien tahojen itsekriminointia, mikä tarkoittaa, että sovellettava seuraamus on omiaan edistämään tietoisuutta, ei ainoastaan yhteiskunnallista ja yhteisöllistä, vaan myös rikkomiseen syyllistyneiden henkilöiden itsensä osalta, ja estämään heitä ryhtymästä uusiin laittomiin tekoihin sekä hillitsemään kartellien tai vastaavien kilpailua rajoittavien menettelytapojen syntymistä muiden toimijoiden taholta, erityisesti olutmarkkinoilla, jotka ovat haitallisia kuluttajien oikeuksille".