Postal-lehden mukaan asetuksessa todetaan, että "3. huhtikuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/45/EU säädetään sellaisten moottoripyörien, kolmipyörien ja nelipyörien määräaikaiskatsastuksesta, joiden iskutilavuus on yli 125 cm3 . Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen teknisen tarkastusjärjestelmän hyväksymisestä 11. heinäkuuta 2012 annettu asetus nro 144/2012, sellaisena kuin se on nykyisessä sanamuodossaan, vahvisti tarkastusvelvollisuuden niille ajoneuvoille, joiden iskutilavuus on yli 250 cc, ja teki tarpeelliseksi yhdenmukaistaa tämä vaatimus edellä mainitussa direktiivissä määritellyn vaatimuksen kanssa".

Katsastuksessa arvioidaan erilaisia ajoneuvojen turvallisuuden ja suorituskyvyn kannalta merkityksellisiä tekijöitä. Jarrujärjestelmä, ohjausjärjestelmä, näkökenttä, valojen asennus, valaistuslaitteet ja elektroniset komponentit, akselit, pyörät ja renkaat, runko ja kori, minkä lisäksi tarkastetaan melutaso ja epäpuhtauspäästöt.

Sähköajoneuvot vapautetaan vuosittaisesta ilmoittautumisesta pakolliseen katsastukseen, ja ainoastaan poltto-, bensiini- tai dieselajoneuvojen on osallistuttava katsastukseen.