Määräyksen mukaan polttoainehuollon kannalta ensisijaisia seurakuntia on 991, mikä on seitsemän vähemmän kuin vuonna 2023.

"Vuonna 2022 hyväksytyt kriteerit ensisijaisten paliskuntien määrittämiseksi on säilytetty, ja niissä on otettu huomioon maaseutupalojen aiheuttamat vaarat ja ekosysteemien arvo. Tämän tuloksena on nyt tunnistettu 991 seurakuntaa (34 prosenttia kokonaismäärästä), jotka kattavat 2 844 170 hehtaaria (32 prosenttia Manner-Portugalin pinta-alasta) ja käsittävät 1 983 590 hehtaaria metsäalueita (37 prosenttia kokonaispinta-alasta)", todetaan vuosittain julkaistavassa määräyksessä.

"Näiden prioriteettien määrittely ei vapauta alueen hallintoviranomaisia noudattamasta kaikkia maaseudun palontorjuntaa koskevan lainsäädännön säännöksiä, eikä toimivaltaisten yksiköiden suorittamien tarkastusten soveltamisala rajoitu mainittuihin alueisiin ja määräaikoihin."

Asiakirjan mukaan polttoaineen hallinnan tarkastukset 991 ensisijaisen alueen seurakunnissa tehdään 1. toukokuuta ja 31. toukokuuta välisenä aikana rakennusten viereisellä maalla maaseutualueilla (50 metrin etäisyydellä) ja taajamissa.

Tie- ja rautatieverkkojen, sähköliikenteen ja jakelujohtojen osalta tarkastukset tehdään 1.6.-30.6. välisenä aikana.