Hallitus ilmoitti maanantaina (3. kesäkuuta) 41 toimenpiteestä, jotka vaihtelevat maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden kotouttamisviraston(AIMA) vahvistamisesta kiinnostuksenilmaisumenettelyn lopettamiseen.

Tässä on hallituksen esittämä uusi maahanmuutto-ohjelma kokonaisuudessaan.

Mitä toimenpiteitä hallitus ilmoitti?

- Kiinnostuksenilmaisumenettelyn lopettaminen;

- Vahvistetaan konsuliedustustojen vastaus- ja käsittelykapasiteettia;

- Priorisoidaan perheenyhdistämisen, nuorten opiskelijoiden ja pätevien ammattilaisten maahantulokanavia;

- Luodaan edustustorakenne yli 400 000 vireillä olevan prosessin ratkaisemiseksi;

- Nykyisiin rajavalvontainfrastruktuureihin, tietotekniikkajärjestelmiin ja tietokantoihin on puututtava kiireellisesti;

- Uusien rajavalvontajärjestelmien käyttöönoton viivästyminen on saatava kiinni;

- Vähennetään Lissabonin ja Faron lentoasemien rajanylityspaikoilla esiintyviä suuria ruuhkia ja viivytyksiä;

- Vahvistetaan CPLP-liikkuvuussopimuksen toimintakehystä;

- vahvistamaan ja panemaan täytäntöön uudelleensijoittamista ja uudelleensijoittamista koskevat sitoumukset edunsaajien ja kansainvälistä suojelua hakevien osalta;

- Kehitetään ja pannaan täytäntöön kansallinen suunnitelma Euroopan unionin maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen täytäntöönpanoa varten;

- Lisätään tilapäisiä vastaanottokeskuksia vastaavien tilojen (EECIT) kapasiteettia;

- Rakennetaan uusia väliaikaisia sijoittautumiskeskuksia ja varmistetaan oikeudellinen ja kansalaisyhteiskunnan tuki;

- Otetaan käyttöön menettelyjen nopeuttamismekanismit, joita sovelletaan maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden muutoksenhakuprosesseissa;

- Varmistetaan palauttamisjärjestelmän tehokkuus ja vaikuttavuus yhdistämällä nämä taidot kaikissa poliisivoimissa;

- Perustetaan useiden joukkojen tarkastusryhmä torjumaan väärinkäytöksiä (ihmiskauppa, laiton maahanmuutto, työvoiman hyväksikäyttö ja ihmisoikeusloukkaukset);

- Tarkastetaan Portugalin kansalaisuuden saamiseksi tarvittavat kielelliset arviointimenettelyt;

- Perustetaan maan tarpeiden mukainen järjestelmä, jolla houkutellaan henkilöstöä;

- Parannetaan tutkintojen ja pätevyyksien tunnustamisprosessia;

- Edistetään ulkomaan kansalaisten ammatillista koulutusta;

- Toteutetaan työvoimatarvetutkimus, jossa sovitetaan yhteen ulkomaalaisten työntekijöiden tarjonta ja kysyntä sekä heidän suunniteltu vastaanottonsa;

- Edistetään ulkomaisten opiskelijoiden houkuttelua ja osallistumista Portugalin korkeakouluihin;

- Lisätään turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten paikkoja vastaanottokeskuksissa;

- Lisätään ilman huoltajaa olevien alaikäisten kiireellistä vastaanottoa varten erikoistuneiden asumisyksiköiden kapasiteettia;

- Lisätään maahanmuuttajien, pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden tilapäistä ja kiireellistä majoituskapasiteettia;

- Edistetään maahanmuuttajien ammatillista integroitumista kansallisille työmarkkinoille;

- Luodaan kuntien ja kuntien välisiä hätävastaanottokeskuksia maahanmuuttajia varten yhteistyössä kuntien kanssa;

- Toteutetaan kotouttamishankkeita erittäin kriittisillä asuinalueilla kuntien koordinoimana;

- Parannetaan portugalin opetuksen tarjontaa, kattavuutta ja tiheyttä portugalin kielen opettamisessa muuna kuin äidinkielenä (PLNM);

- Tarjotaan monikielistä materiaalia ja opastusta, myös toiminnallisella portugalilla;

- Yksinkertaistetaan perusopetuksen vastaavuuksien myöntämisprosessia;

- Edistetään ja hallinnoidaan maahanmuuttajien pääsyä kansalliseen terveydenhuoltopalveluun;

- Luodaan välineitä yksityisen pääoman kanavoimiseksi sosiaalisiin investointeihin maahanmuuttajien kotouttamishankkeisiin;

- Perustetaan ulkomaalais- ja rajavalvontayksikkö PSP:hen;

- AIMA:n toimivaltuuksien ja sisäisen organisaation rakenneuudistus;

- Vahvistetaan AIMA:n inhimillisiä ja teknisiä voimavaroja ja luodaan tuottavuutta ja suorituskykyä edistäviä kannustimia;

- Siirretään vastuu oleskelulupien uusimista koskevien hakemusten henkilökohtaisesta käsittelystä IRN: ltä AIMA:lle;

- Laajennetaan maahanmuuttajien henkilökohtaista palvelua, jossa he voivat pyytää alakohtaisia tunnisteita (NIF, NISS, NNU);

- Maahanmuuton seurantakeskuksen palauttaminen valtion elimeksi, joka tiedottaa julkisesta politiikasta;

- Maahanmuutto- ja turvapaikkaneuvoston uudelleenmäärittely ja automatisointi hallituksen neuvoa-antavana elimenä;

- Vahvistetaan taloudellista tukea alalla toimiville maahanmuuttaja- ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille.