האמצעים נועדו לסייע למשקי בית עם קשיים כלכליים להתמודד עם עליית הריבית על הלוואות לדיור עם שיעור משתנה צמוד ליוריבור, כמו גם צעדים לתמיכה בשכירות.

"הממשלה מודעת להקשר הגיאופוליטי והגיאו-כלכלי הנוכחי, שתורגם לשיעור האינפלציה הגבוה ביותר בשנים האחרונות, וכתוצאה מכך העלייה ביוקר המחיה, מאשרת קבוצה חדשה של תגובות מיידיות יותר שמטרתן לטפל בהשפעות הכלכליות הנזכרות עם השפעות ישירות על הכנסות משק הבית וגישה לדיור", מצדיקה הממשלה.

באשר לאלה, המשטר החדש קובע כי לדיירים הכנסה חייבת במס של עד 38,632 יורו (סוגר מס הכנסה 6) ושיעור מאמץ השווה או גדול מ- 35% זכאים לתמיכה חודשית של עד 200 יורו, ששולמו עד 20 בכל חודש, עם השפעה רטרואקטיבית מאז ה -1 בינואר וזה יישאר חמש שנים, עד סוף 2028.

באשר לאשראי, המנהל מסביר כי האמצעים שואפים "להפחית את הסיכון לברירת מחדל" הנובעים מההשפעה של הגידול במדדי ההתייחסות בהסכמי אשראי, כלומר מכוח שיעור המאמץ.

בהקשר זה, נוצרת תמיכה עבור לווים של הסכמי אשראי לרכישה או בנייה של דיור קבוע, בצורה של סובסידיה זמנית ריבית כאשר המדד עולה על סף מסוים.

לבסוף, המשטר קובע כי כאשר הסכם האשראי מיועד לרכישה או בנייה של דיור קבוע, על הבנק לאפשר לצרכן לבחור במצב ריבית משתנה, קבוע או מעורב.

"באמצעות צעדים אלה, במטרה הקונקרטית להגן על משפחות ולהגדיל את הכנסותיהן הפנויות, מעמיקה מימוש התוכנית הלאומית להבטיח דיור הגון לכולם", טוען המנהל.