"היזהר מהודעות דואר אלקטרוני מזויפות, בדוק תמיד את כתובת השולח", ממליץ לרשויות המס.

AT מגלה גם שהוא "תמיד שולח מהתחום @at .gov.pt", כך שמיילים משולחים אחרים אינם קשורים לאותה ישות.