"בקשות חדשות להיתרי שהייה לפעילות השקעה אינן מתקבלות", קובע החוק. עם זאת, הדבר אינו מונע את "האפשרות לחידוש" אשרות זהב כאשר "הרשאות אלה ניתנו על פי המשטר המשפטי החל עד למועד כניסתו לתוקף של חוק זה", קובע המסמך. זה חל גם על "מתן או חידוש היתרי שהייה לאיחוד משפחות".