TAP קובע כי הרווח הנקי הרבעוני היה הגבוה ביותר מאז תחילת השיאים, ושיפר ב- 69.2 מיליון יורו (מיליון אירו) בהשוואה לרבעון השלישי של 2022 ו -179.4 מיליון אירו בהשוואה לתקופה המקבילה של 2019 (תקופה לפני המגיפה).

ההכנסות התפעוליות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיעו ל -3.2 מיליארד יורו, "עלייה חזקה" של 725 מיליון (+29.7 אחוזים) בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2022, מציינת החברה.

הקיבולת עלתה על רמות שלפני המשבר והגיעה ל -101 אחוזים, המהווה עלייה של 16.5 אחוזים בהשוואה לתשעת החודשים הראשונים של 2022.

מינואר עד ספטמבר השנה רשמה TAP EBITDA חוזר של 752.4 מיליון אירו, עם מרווח של 24 אחוזים, וכן רווח חוזר של 400.7 מיליון אירו, עם מרווח של 13 אחוזים.

למרות ירידה של 147.3 מיליון אירו בהשוואה לסוף 2022, "בעקבות הדפוס העונתי הרגיל של צריכת הנזילות בתעשייה" ברבעון השלישי והחזר התחייבויות 2019-2023 בסך 200 מיליון אירו בסוף יוני 2023, הקבוצה "שומרת על מצב נזילות חזק של 768.8 מיליון", הוא אומר.

גם עם הפחתה זו - מדגישה ההצהרה - חל "שיפור משמעותי" ביחס החוב הפיננסי נטו /EBITDA (רווחים, לפני ריבית, מיסים, הפחתות ופחת) ב -30 בספטמבר 2023, והגיע לרמה של 2. 4x, מה שמסמן "התקדמות מדהימה" בהשוואה ליחס 3.5x שנרשם בסוף 2022.

"תוצאות הרבעון השלישי מעודדות ומאמתות את ההתמקדות של הארגון בביצוע קיץ טוב לנוסעיינו. אנו נוקטים צעדים מוצקים לשיפור חוסן הפעילות שלנו ואיכות השירות שאנו מספקים לנוסעים שלנו, ומאיצים את ההתאוששות משנתיים הקשות האחרונות", מדגיש נשיא TAP, לואיס רודריגס, שהוזכר בהצהרה

. מספר

הנו

סעים ברבעון השלישי עלה מספר הנוסעים שהועברו ב -5.2% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2022 והיו 5.7% יותר טיסות מאשר בתקופה המקבילה אשתקד.

בהשוואה לרמות שלפני המגיפה (3Q19), מספר הנוסעים הגיע ל -90% והטיסות הפעילו 86 אחוזים. ההכנסות התפעוליות עלו ב -12.5 אחוזים בהשוואה לרבעון השלישי של 2022, ועלו ב -139.5 מיליון אירו ל-1,258.5 מיליון אירו, המהווים 121 אחוז מההכנסות התפעוליות ברבעון השלישי של 2019

.

בהכנסות מגזר הנוסעים נרשמו עלייה של 179.4 מיליון אירו (+17.9%) בהשוואה לרבעון השלישי של השנה שעברה ל-1,181.3 מיליון אירו ה

הכנסות מחטיבת התחזוקה הגיעו ל-

32.9 מיליון אירו, ירידה של 15.2 מיליון אירו בהשוואה לרבעון השלישי של השנה שעברה, בעיקר בשל "בעיות בשרשראות האספקה שעיכבו את הפעילות המתוכננת",

אומרת החברה.

ההכנסות מתחום המטען צנחו ב -26.2 מיליון ל -38 מיליון אירו, ירידה של 40.8% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2022.

עלויות התפעול החוזרות הגיעו ל 982.2 מיליון אירו, עלייה של 1.7 אחוזים (בתוספת 16.0 מיליון אירו) בהשוואה לרבעון השלישי של 2022.

"השונות הזו נובעת בעיקר מהעלייה בעלויות התפעול של התנועה (עלייה של 45.8 מיליון או 20.8%), המשקפת רמות פעילות גבוהות יותר, והעלייה בעלויות כוח האדם (מ -64.5 מיליון או 60, 5 אחוזים) עקב המשך שיקום רוב הקיצוצים בתגמול, מקוזזים בעיקר על ידי הפחתת עלויות הדלק" (86.4 מיליון אירו פחות), אומרת החברה.

בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019, עלויות התפעול החוזרות של TAP עלו ב -7.8%, בעיקר "בגלל העלייה בעלויות הדלק ועלויות התפעול של התנועה", הוא מוסיף.