ב- 31 בדצמבר הוערכה אוכלוסיית התושבים במדינה ב -10,639,726 איש, 123,105 יותר מאשר בשנת 2022.

"גידול האוכלוסייה נבע ממאזן הגירה של 155,701 איש (136,144 בשנת 2022), שקיזז את המאזן הטבעי השלילי של -32,596 (-40,640 בשנת 2022)", על פי INE.

בשנת 2023, כתוצאה מהעלייה בשיעורי הילודה, עלה מספר הילדים הממוצע לאישה בגיל הפוריות ל -1.44 ילדים, לעומת 1.42 בשנת 2022.

ההזדקנות הדמוגרפית בפורטוגל "המשיכה לגדול", ציין המכון.

בשנת 2023 הגיע מדד ההזדקנות, המשווה את האוכלוסייה מגיל 65 ומעלה עם האוכלוסייה בגילאי אפס עד 14, לערך של 188.1 קשישים לכל 100 צעירים (184.4 בשנת 2022).

"הגיל החציוני של האוכלוסייה המתגוררת בפורטוגל, התואם את הגיל המחלק את האוכלוסייה לשתי קבוצות בגודל שווה, עבר מ 46.9 שנים בשנת 2022 ל -47.1 שנים בשנת 2023", אמר INE, כשפרסם את הערכות אוכלוסיית התושבים.

מכלל התושבים במדינה בסוף השנה שעברה, 5,083,568 היו גברים ו -5,556,158 היו נשים.

הגידול של 123,105 איש בהשוואה לשנת 2022 מייצג קצב צמיחה אפקטיבי של 1.16%, לעומת 0.91% בשנת 2022, על פי אותו מקור.