הנצי בות האירו פית ממליצה לפורטוגל להציג את התוכנית המבנית התקציבית לטווח הבינוני "במועד" ולהגביל את צמיחת ההוצאה נטו בשנת 2025 לשיעור התואם את הצבת החוב הציבורי בנתיב ירידה בטווח הבינוני.

האזהרות הן חלק מההמלצות הספציפיות למדינה, שפורסמו על ידי מנהל הקהילה, הקשורות להערכת חוסר האיזון המקרו-כלכלי במדינות החברות. לשנים 2024 ו -2025 ממליצה בריסל לפורטוגל להציג את "התוכנית התקציבית-מבנית לטווח הבינוני בזמן טוב

".

עבור הנציבות האירופית, חיוני שבהתאם לדרישות הסכם היציבות והצמיחה המתוקן, המדינה תגביל את "צמיחת ההוצאה נטו בשנת 2025 לשיעור התואם את הצבת החוב הממשלתי הציבורי במסלול כלפי מטה סביר לטווח בינוני וכיבוד ערך הייחוס של האמנה של 3% בגירעון התוצר".

מדובר במסגרת הכללים האירופיים החדשה, שבה כל מדינה חברה תצטרך להציג תוכנית תקציבית מבנית לטווח בינוני, עם תקופה של ארבע או חמש שנים, הכוללת את התחייבויותיה בענייני תקציב, רפורמות והשקעות.

התוכנית צריכה לכלול, בין היתר, את תחזית ההוצאה הראשונית נטו של המדינה, שתהיה לה משקל חשוב בהערכת בריסל, שכן היא תאפשר להעריך האם המדינה תואמת את המטרה של צמצום החוב הציבורי וקיימות חשבונות ציבוריים.

הנציבות האירופית קוראת גם לפורטוגל להפחית את אמצעי התמיכה באנרגיה לשעת חירום לפני חורף 2024/2025, כמו גם לשפר את האפקטיביות של מערכת המס, כלומר על ידי חיזוק יעילות הניהול שלה והפחתת הנטל המינהלי הנלווה אליו.

נקיטת צעדים להבטחת הקיימות התקציבית לטווח הבינוני של מערכת הפנסיה היא המלצה נוספת לפורטוגל, כמו גם חיזוק יכולת הניהול הניהולית של קרנות אירופיות, האצת השקעות ושמירה על המומנטום ליישום רפורמות.

במובן זה, על המדינה להגיב "לעיכובים" על מנת לאפשר יישום יעיל ומתמשך של תוכנית ההתאוששות והחוסן (PRR), כולל RePower EU, תוך הבטחת רפורמות והשקעות עד אוגוסט 2026.