De Raad van de Europese Unie (EU) en het Europees Parlement hebben een tussentijds akkoord bereikt over de wijze waarop de lidstaten de aan de visserij en de aquacultuur toegewezen middelen in de periode 2021-2027 kunnen besteden.

Met het totale bedrag van 6,1 miljard euro zal het EFMZV 2021-2027 hoofdzakelijk (5,3 miljard euro) worden gebruikt voor het beheer van de visserij-, aquacultuur- en vissersvloten, terwijl het resterende bedrag betrekking zal hebben op maatregelen zoals wetenschappelijk advies, controles en verificaties, marktonderzoek, maritiem toezicht en veiligheid.

De lidstaten zullen ten minste 15% van het te ontvangen geld moeten besteden aan efficiënte controle en handhaving van de visserij, met inbegrip van de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.

In overeenstemming met het Europees Ecologisch Pact zullen de activiteiten in het kader van het fonds moeten bijdragen aan de algemene begrotingsdoelstelling om 30 procent van de middelen aan klimaatmaatregelen te besteden.

Het nieuwe EFMZV zal met name steun verlenen aan de kleinschalige kustvisserij en aan vaartuigen tot 24 meter, en zal de aquacultuur bevorderen. Het EFMZV is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) die tot doel hebben de op werkgelegenheid gebaseerde groei en het herstel in Europa te bevorderen.

Tot dusver heeft het EFMZV met name vissers geholpen bij de overgang naar een duurzame visserij, kustgemeenschappen ondersteund bij de diversificatie van hun economie, projecten gefinancierd die nieuwe banen scheppen en de levenskwaliteit langs de Europese kusten verbeteren, en de ontwikkeling van een duurzame aquacultuur gesteund.