In de aanbevelingen aan Portugal om te helpen bij de voorbereiding van het nationale strategische plan dat in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2021-2027 vereist is, benadrukt Brussel dat "het behoud van de biodiversiteit een uitdaging blijft in Portugal, waar de staat van instandhouding van de "habitats" in de landbouw "grotendeels inadequaat" wordt beoordeeld, deels als gevolg van de "stopzetting van de traditionele landbouwsystemen".

Volgens de Brusselse beoordeling "ligt het gebied van de biologische landbouw ver onder het EU-gemiddelde" en ontwikkelen landbouwsystemen die een positieve invloed hebben op het milieu zich langzaam en zou de financiering van goede landbouwpraktijken die de biodiversiteit respecteren, voorrang moeten krijgen.

"De beschikbaarheid van water en de kwaliteit van de bodem zijn twee andere belangrijke uitdagingen voor de landbouwsector", aldus de aanbevelingen, waarbij Portugal tot de landen van de Europese Unie (EU) behoort waar de watervoorraden bijzonder hoog zijn.

In het document wordt benadrukt dat "zonder voldoende water sommige gewassen tegen 2050 kunnen instorten, met een grote daling van de opbrengst". De Commissie is van mening dat de Portugese landbouw de klimaatovergang moet verbeteren overeenkomstig de doelstellingen van de strategie van Prado naar Prato en de biodiversiteit.

"Het toekomstige strategische plan van het GLB moet een belangrijke rol spelen door een grotere milieu-ambitie", met inbegrip van "het behoud van gebieden met extensieve landbouw", en het gebruik van landbouwmodellen die bijdragen tot het behoud of de toename van de biodiversiteit moet worden aangemoedigd. Bij de ontwikkeling van zijn strategisch plan moet Portugal rekening houden met de diversiteit en de specificiteit van de verschillende gebieden in het land, namelijk de meest afgelegen gebieden.

De aanbevelingen maken deel uit van de dialoog tussen de Commissie en de lidstaten om hen te helpen het GLB vanaf 2023 ten uitvoer te leggen en ervoor te zorgen dat hun strategische plannen een ambitieuze bijdrage leveren aan het Europees Ecologisch Pact. Het politieke akkoord over het nieuwe GLB zal naar verwachting tegen het voorjaar van 2021, tijdens het Portugese EU-voorzitterschap, worden gesloten, waarbij de lidstaten hun strategische plannen uiterlijk op 1 januari 2022 moeten presenteren. De Europese Commissie verwacht de plannen tegen 1 januari 2023 goed te keuren, wanneer het nieuwe GLB volledig ten uitvoer zal zijn gelegd.