"In december hadden de maatregelen ter bestrijding en voorkoming van Covid-19 en de maatregelen tot herstel van de normale situatie geleid tot een daling van de ontvangsten met 1.426,1 miljoen euro en een stijging van de uitgaven met 3.165 miljoen euro", aldus de samenvatting van de uitvoering van de begroting, die is opgesteld door het directoraat-generaal Begroting (DGO).

Eind november bedroeg het totale gecumuleerde effect van de maatregelen in reactie op de Covid-19-pandemie 4 296 miljoen euro.

Aan de ontvangstenzijde wijst het DGO op de opschorting van de betalingen uit hoofde van het IRC, ten belope van 695,4 miljoen euro, en op de geraamde derving van belastinginkomsten in verband met de vrijstelling van betaling van de eenmalige sociale belasting (508,7 miljoen euro) in het kader van de vereenvoudigde "afvloeiingsregeling", de steun voor het geleidelijke herstel en de financiële stimulans voor de normalisering van de bedrijfsactiviteit.

Wat de uitgaven betreft, was de afvloeiing de maatregel met het grootste effect (823,2 miljoen euro), gevolgd door de uitgaven in verband met gezondheid (549,9 miljoen euro), namelijk persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en geneesmiddelen.

De uitgaven voor buitengewone steun voor de inkrimping van de zelfstandige economische activiteit bedroegen 280 miljoen euro en de buitengewone stimulans voor normalisatie 284,1 miljoen euro, met buitengewone steun voor de geleidelijke hervatting van de activiteit (158,7 miljoen euro).

Het DGO wijst er ook op dat zonder de uitgaven in verband met de maatregelen in het kader van Covid-19 "de effectieve overheidsuitgaven met 1,8% zouden zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar (in plaats van met 5,3%) en de effectieve ontvangsten met 4% zouden zijn gedaald (in plaats van met 5,6%)".

Het overheidstekort bedroeg in 2020 10,3 miljard euro, hetgeen neerkomt op een verslechtering met 9,7 miljard euro ten opzichte van 2019.