In een verklaring stelde de ANAC dat "aangezien artikel 5, lid 3, van het wetsdecreet bepaalt dat "het ontbreken van een gunstig advies van alle gemeenteraden van de mogelijk betrokken gemeenten [...] grond is voor een onvoorwaardelijke afwijzing", de ANAC bijgevolg verplicht is het verzoek onvoorwaardelijk af te wijzen, met inachtneming van het legaliteitsbeginsel en het in voornoemde wetsbepaling vervatte bindende bevel van de wetgever, zonder enige technische beoordeling van de merites van het project".

De ANAC wijst erop dat "in het kader van de instructie van het verzoek de ANA onder meer adviezen van de gemeenteraden van de mogelijk betrokken gemeenten heeft bijgevoegd, hetzij voor de ontruimingszones, hetzij om milieuredenen, waarbij het bestaan van twee gunstige adviezen, twee ongunstige en het niet indienen van een advies door een van de raden vermeldenswaard is".