"Het verrichten van huishoudelijk werk, alsmede de zorg voor, het toezicht op en de opvoeding van kinderen, uitsluitend of hoofdzakelijk door een van de leden van het partnerschap buiten het huwelijk, heeft geleid tot een werkelijke verarming van een van de partners, en de overeenkomstige vrijlating van het andere lid van het paar", luidt het arrest waartoe The Portugal News toegang had.

Het volbrengen van deze taken, stond de verrijking van de andere partner toe, "aangezien het de begunstigde toestaat om uit deze volbrenging te resulteren, zonder kosten of bijdragen", zegt het besluit van het Hooggerechtshof.

"Het is noodzakelijk om te verduidelijken dat de beslissing van het Hooggerechtshof van Justitie (STJ) niet oordeelt tot terugbetaling van de waarde van de huishoudelijke dienst tijdens de periode van niet-huwelijkse partnerschap, maar eerder tot betaling van het bedrag dat werd beschouwd als bijdragen tot de verwerving van activa voor de verweerder, die altijd uitsluitend van hem waren en zullen zijn", verklaart AJP, voorgezeten door rechter Paula Ferreira Pinto.

Bij de interpretatie van het vonnis vermeldt AJP dat, "gedurende de jaren waarin zij in economische gemeenschap leefden, de verweerder vermogensbestanddelen verwierf die de zijne zijn, echter ook gebruik makend van de inspanning die zijn partner leverde ten gunste van de familie-economie, behaald in huishoudelijk werk".

Aldus - volgens AJP - werd geoordeeld dat "deze prestatie impliceerde dat niet alleen geen geld werd besteed aan de overeenkomstige diensten, maar ook dat de verweerder werd bevrijd van het verrichten daarvan, zodat hij betaalde activiteiten kon uitoefenen die bijdragen tot de verwerving van middelen ter vermeerdering van zijn patrimonium".

"Na de beëindiging van het partnerschap buiten het huwelijk hebben de gezamenlijke inspanningen van het echtpaar in verband met dat patrimonium een einde genomen, en bijgevolg bestaat de veroordeling in de terugbetaling van het bedrag waarin de bijdrage van de vrouw is gekwantificeerd, vertaald in het verrichten van gezinsarbeid, voor de verwerving van gezinsgoederen die geen eigendom van de vrouw zijn", aldus het AJP eveneens.

De AJP vermeldt ook dat deze overeenkomst vanuit juridisch en jurisprudentieel oogpunt niet nieuw is, aangezien het instituut in kwestie zeer oud is, en de "Civielrechtelijke verrijking zonder oorzaak" is voorzien in het Burgerlijk Wetboek van 1996. De voorzitter van de Portugese Orde van advocaten (OA), Luís Menezes Leitão, is dezelfde mening toegedaan en zegt dat "de kwestie niet echt nieuw is, aangezien deze toepassing van het instituut ongerechtvaardigde verrijking in de doctrine en de jurisprudentie reeds was verdedigd". Het enige verschil in deze zaak was "de hoge waarde van de premisse".

Ook de Portugese vereniging van vrouwelijke juristen (APMJ) toonde zich verheugd over de "waardering van huishoudelijk werk" in het arrest van het Hooggerechtshof (STJ), dat in haar zin "een innovatie in het Portugese rechtssysteem" in deze zaak betekent.

De vertegenwoordiger van APMJ, Joana Pinto Coelho, onderstreepte dat, hoewel dit recht sinds de hervorming van het Burgerlijk Wetboek (2008) - artikel 1676 nº2 - is geschreven door te voorzien in "de valorisatie van het verrichte werk in verband met de zorg voor het gezin en het huis", of het nu gaat om huishoudelijke taken, de regel "in de praktijk geen gevolgen had" en het niet werd toegepast.

Hoewel het arrest van het STJ geen precedent schept en de rechtbanken niet bindt, kan het, zoals in andere landen, worden gebruikt als "jurisprudentiële leidraad", en "alle toekomstige [rechterlijke] beslissingen kunnen hiermee worden geconfronteerd", legt Joana Pinto Coelho uit.
In de zaak die nu door het STJ wordt onderzocht, vroeg de vrouw minstens 240 000 euro, maar in eerste aanleg was de rechtbank van Barcelos van oordeel dat er geen plaats was om een bedrag te betalen voor het huishoudelijk werk van de vrouw.

De vrouw ging in beroep bij het Tribunal da Relação, dat haar redenering aanvaardde en de vergoeding vaststelde op 60.782 euro. De man ging in beroep bij het STJ, dat de beslissing van de instantie bevestigde.

Het STJ verklaarde dat "huishoudelijk werk, hoewel het voor velen vreemd genoeg onzichtbaar blijft, duidelijk een economische waarde heeft en zich vertaalt in een verrijking door besparing van kosten".