Dit is een van de conclusies van een door het CGTP gepubliceerde studie, de laatste van een reeks die de Commissie voor de gelijkheid van mannen en vrouwen heeft verspreid over de huidige situatie van vrouwen op het werk, in het kader van de voorbereiding van de week van de gelijkheid die het centrum tussen 8 en 12 maart organiseert.

Volgens de analyse, die gebaseerd is op gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) en Eurostat, verricht 78 procent van de werkende vrouwen ten minste één uur huishoudelijk werk per dag, terwijl slechts 19 procent van de mannen dit doet. "Hoewel er positieve signalen zijn over de participatie van mannen wat betreft het delen van verantwoordelijkheden in het gezinsleven, is er nog steeds een grote afstand tussen een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden en de dagelijkse realiteit", aldus de studie.

Volgens het document heeft al bijna 40 procent van de vrouwen hun loopbaan onderbroken om voor kinderen te zorgen, terwijl slechts 8 procent van de mannen dat heeft gedaan. Ongeveer 17 procent van de vrouwen is informele zorgverlener, waarbij zij hun volledige betrokkenheid bij betaald werk geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, opgeven om echtgenoten, ouders, kinderen of andere familieleden bij te staan in omstandigheden van kwetsbaarheid of afhankelijkheid. En slechts 9 procent van de mannen is mantelzorger. "In deze context hebben de reeds door de pandemie veroorzaakte effecten en het wijdverbreide gebruik van telewerk voor een groot aantal vrouwen de reeds bestaande moeilijkheden bij het combineren van werk en gezin en privéleven nog verdiept", aldus de CGTP.

Volgens de studie, in de eerste golf van de pandemische crisis, samenvallend met het 2e kwartaal van 2020, bereikte het aandeel van de beroepsbevolking dat altijd of bijna altijd thuis werkte, in telewerken, 25,2 procent bij vrouwen en 21,1 procent bij mannen. Onder verwijzing naar de resultaten van de nationale enquête uitgevoerd in 2020 door INE, zegt het document dat het hebben van kinderen leidt tot een meer ongunstige perceptie over het bestaan van de voorwaarden die nodig zijn voor telewerken in termen van gezinssituatie en tijdbeheer, met name bij vrouwen."Anderzijds waren het ook de vrouwen die het meest hun toevlucht namen tot buitengewone steun voor het gezin, waarbij meer dan 80% van de begunstigden van deze steun vrouwen waren, een indicator die duidelijk de asymmetrieën illustreert die de zorgverlening binnen het gezin blijven kenmerken. vertrouwd", zegt hij.

De ongelijkheid ten aanzien van vrouwen blijft bestaan ondanks het feit dat Portugal een van de Europese landen is met de hoogste arbeidsparticipatie van vrouwen, aangezien de arbeidsparticipatie van vrouwen 73 procent bedraagt, meer dan het Europese gemiddelde, dat 68 procent bedraagt, en dicht bij de arbeidsparticipatie van mannen, die 78 procent bedraagt. Portugal combineert een hoge arbeidsparticipatie van vrouwen met een laag percentage vrouwen met een deeltijdbaan, aangezien slechts 11 procent van de vrouwen in deeltijd werkt, tegen een gemiddelde van meer dan 31 procent in de Europese Unie.

Tegelijkertijd vertegenwoordigen vrouwen ongeveer 50% van de werkgelegenheid in Portugal, terwijl op Europees niveau de vervrouwelijking van de werkgelegenheid 46% bedraagt. De CGTP-commissie voor gelijkheid was van mening dat "de wijdverbreide uitbreiding en de voortdurende onregelmatigheid van werktijden en -uren duidelijk onverenigbaar zijn met de noodzaak om werk en gezinsleven dagelijks te combineren".

Volgens de studie is Portugal het vierde land in de Europese Unie waar men gewoonlijk meer uren per week voltijds werkt: gemiddeld 40 uur per week, in alle sectoren, maar in de landbouw, veeteelt, jacht, bosbouw en visserij. 42 uur per week. Meer dan 50 procent van alle werknemers, inclusief deeltijdwerkers, werkt gemiddeld tussen 36 en 40 uur en 18 procent meer dan 40 uur.

Meer dan 1,7 miljoen werknemers werken in ploegendienst, 's nachts, op zaterdag of zondag of in een combinatie van dit soort uren, van wie 860 duizend vrouwen, 49% van het totaal. Van het totaal aantal werkende vrouwen valt 41,5% onder dit soort roosters.

Meer dan 650 duizend vrouwen werken op zaterdag, ongeveer 430 duizend op zondag, 393 duizend 's nachts in ploegendienst en 132 duizend 's nachts. De CGTP-commissie voor gelijkheid verdedigde de noodzaak van doeltreffende en doelmatige maatregelen om het werk met het privé- en gezinsleven van werknemers te combineren en de gelijkheid van vrouwen te waarborgen.