"We gaan ervan uit dat we tegen eind augustus regionale programma's zullen kunnen goedkeuren. Vervolgens zullen we tegen het einde van het jaar de subregionale plannen voor elk van de vijf regio's hebben", aldus AGIF-voorzitter Tiago Oliveira, in het kader van het nationale actieprogramma (PNA) van de PNGIFR, dat alleen op het vasteland is gericht, een horizon heeft van 2020-2030 en een totale begroting van ongeveer 7 miljard euro.

In een interview met het persagentschap Lusa verdedigde Tiago Oliveira de noodzaak om "nationale/regionale samenhang" te waarborgen, waarbij de regionale actoren de oplossing voor hun grondgebied uitwerken, aangezien het PNA, dat door de AGIF is opgesteld en waarover tot zondag een openbare raadpleging werd gehouden, vier bestuursniveaus voorstelt: nationaal, regionaal, subregionaal en gemeentelijk.

"Vervolgens zal elke regio zijn subregionale plannen maken voor de entiteiten, de gemeenten, de organisaties van bosproducenten, alle mensen die er wonen, zeggen: hier is de prioriteit het oplossen van het ontstekingsprobleem, hier is de prioriteit het hebben van een andere brandweerwagen", legde de bosbouwingenieur, gespecialiseerd in brandrisicobeheer en governance, uit.

Nu het programma op regionale en subregionale schaal vorm en samenhang krijgt, bestaat de rol van de AGIF - een overheidsinstelling die onder toezicht en supervisie van de minister-president staat - erin "te zorgen voor deze afstemming, toezicht te houden en de politieke macht te informeren" om te voorkomen dat wordt afgeweken van de doelstelling van het PNA, met inbegrip van het mogelijk maken van de uitdaging "Portugal beschermd tegen ernstige plattelandsbranden" in 2030.

Op gemeentelijk niveau zullen de gemeentelijke plannen voor de bescherming van het bos tegen brand (PMDFCI), waarvan "in 2018 90 procent is opgesteld en goedgekeurd", als gevolg van het werk van de AGIF, "een meer uitvoerende en meer operationele formulering krijgen".

"Niet alleen veranderen ze van naam, wat de gemeentelijke uitvoeringsplannen zijn, maar de planning is meer tactisch en operationeel", zei Tiago Oliveira, verwijzend naar het feit dat ze jaarlijks op gemeentelijk niveau zullen worden gecontroleerd, rekening houdend met wat de naburige gemeente doet.

In dit verband is voor de gemeenten voorzien in een overgangsperiode van "twee, drie jaar van verandering", via de herziening van het nationale systeem voor de bescherming van het bos tegen brand (SNDFCI), volgens het voorstel van de AGIF.