Wat de repressie betreft, voorziet de regering in een harmonisatie van de verjaringstermijn van 15 jaar voor corruptiemisdrijven en andere economisch-financiële misdrijven begaan door ambtenaren en bekleders van een politieke functie, de verbreking van de zwijgpacten tussen de partijen door middel van de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden af te zien van de straf of deze te verminderen, door verbetering van het mechanisme dat nu reeds bestaat, en ook de voorlopige schorsing van het proces voor degenen die aangifte doen van het misdrijf en meewerken aan de opsporing van de waarheid.

De uitvoerende macht is ook voornemens de tijd tussen het plegen van strafbare feiten en het proces te verkorten, en de minister van Justitie, Franscisca van Dunem, heeft in een persconferentie na de Raad van Ministers toegegeven dat in de megaprocessen "de resultaten vaak niet overeenstemmen met wat men ervan verwacht", waarbij zij onderstreepte dat de gerechtelijke autoriteit, waar mogelijk, het proces moet opsplitsen.

Wat betreft het niet opnemen van de strafbaarstelling van ongerechtvaardigde verrijking in de strategie, was de minister van mening dat deze kwestie deel uitmaakt van het transparantiepact en dat elke wijziging van de bestaande wet onder de verantwoordelijkheid van het Parlement valt.

Wat preventie betreft, zal een algemene regeling ter voorkoming van corruptie worden gecreëerd voor de openbare en de particuliere sector, een regeling ter bescherming van klokkenluiders, met de omzetting van de Europese richtlijn, en de oprichting van een instantie voor corruptiepreventie.