In het advies van CCDR/Algarve, waartoe Lusa toegang had, rechtvaardigt de instantie het advies met de gevolgen voor de grondwatervoorraden, de cumulatieve effecten met andere activiteiten in de omgeving - namelijk golf- en citrusfarms - en eist zij van de projectontwikkelaar dat hij de beek Espiche herstelt die tijdens de uitvoeringswerkzaamheden aan het bedrijf is verwoest.

Volgens de CCDR zal de "aanzienlijke toename van de hoeveelheid water die moet worden onttrokken aan de waterhoudende laag" die het gebied bedient, gekwantificeerd op 68 procent, volgens de beschikbare ondergrondse watervoorraden "de strategische reserve voor de openbare voorziening in gevaar brengen", met name in jaren van droogte.

"Volgens de beschikbare ondergrondse watervoorraden zal in dit waterlichaam [Almádena - Odeáxere] de hoeveelheid water die aan de aquifer moet worden onttrokken voor de irrigatie van 128 hectare avocado's, de duurzaamheid ervan in gevaar brengen en bijgevolg ook het waterlichaam als strategische reserve voor de openbare voorziening, met name in droge tot extreem droge jaren", aldus het rapport.

Anderzijds, zo rechtvaardigt de CCDR, "zijn de acties die ter plaatse zijn ondernomen voor de aanplant van de boomgaard zo schadelijk geweest voor de waterloop, dat het bewijs van het bestaan van de Ribeira de Espiche daardoor zal zijn verdwenen".
In het document, dat is ondertekend door de vice-voorzitter van de instantie, José Pacheco, staat dat de onderneming de habitats zal moeten herstellen door 52 hectare van het beplante gebied opnieuw in te richten en de eenheden in het resterende beplante gebied (met 76 hectare) te verkleinen, waarbij expressieve ecologische corridors (van ongeveer 50 meter breed) rond elke eenheid tot 10 hectare zullen worden ingevoerd.

Het project van de onderneming Frutineves, die een oppervlakte van 128 hectare wil gebruiken voor de productie van avocado's, in de gemeente Lagos, in het district Faro, is de afgelopen twee jaar uitgevoerd onder protest van burgers en milieuverenigingen.

Het bedrijf, dat een vergunning had voor het planten van 76 hectare avocado's, besloot de exploitatie uit te breiden tot 128 hectare zonder de autoriteiten te raadplegen - werkzaamheden die leidden tot een embargo door de CCDR/Algarve, die ook een boete van 12.000 euro oplegde wegens niet-naleving van het eerdere bevel om de aanplant op te schorten.

Hoewel het landbouwproject voor de productie van avocado's volgens de CCDR "formeel gezien naar behoren is geïnstrueerd, brengt het echter negatieve milieueffecten met zich mee, die zeer aanzienlijk zijn, direct en indirect, van grote omvang, die niet tot een minimum kunnen worden beperkt en niet kunnen worden afgezwakt.

De entiteit is van mening dat deze "als belemmerend voor de ontwikkeling van het project worden beschouwd", met name op het gebied van watervoorraden, biodiversiteit en klimaatverandering, zodat de beoordelingscommissie "heeft voorgesteld om een ongunstig advies uit te brengen voor de MEB van het "Landbouwproject voor de productie van avocado's".

De instantie waarschuwt ook dat er "na het jaar 2000" al "zeven droogteperiodes op het Portugese vasteland" zijn geweest.

Ondanks het ongunstige advies dat over het project is uitgebracht, wijst de DIA erop dat "van de projectontwikkelaar moet worden geëist dat hij de Ribeira de Espiche reconstrueert" in de termen die in de milieueffectbeoordeling zijn voorgesteld en in overeenstemming met de eisen die in het sectorale advies van de Agência Portuguesa do Ambiente (APA) worden gesteld.

In het advies wordt ook gewezen op een standpunt van het Instituut voor Natuurbehoud en Bossen (ICNF), waarin wordt gesteld dat de "cumulatieve effecten met andere activiteiten in de onmiddellijke en verdere omgeving" (golf, citrusvruchten, fotovoltaïsche energie) niet zijn beoordeeld.

Het instituut wijst erop dat in het betrokken gebied sprake is van een "opeenstapeling van situaties van bodembezetting met een zorgwekkende vermindering van de natuurlijke habitats", en wijst op de dringende noodzaak om "maatregelen te ontwikkelen die deze tendens tegengaan, en grootschalige projecten moeten deze noodzaak weerspiegelen en een instrument voor verandering zijn".