Tijdens de openingszitting van het Iberische seminar over ontplofbare producten, dat georganiseerd werd door de afdeling Wapens en Explosieven van de Openbare Veiligheidspolitie (PSP), zei Antero Luís ook dat een nieuwe verordening in de wetgevingsprocedure zit om nieuwe "regels vast te stellen voor de beschikbaarheid, het binnenbrengen, het bezit en het gebruik van stoffen of preparaten die kunnen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van explosieven," in navolging van de Europese normen.

Volgens de minister hebben deze Europese normen "ten doel de regels te harmoniseren om de toegang van het publiek tot dergelijke stoffen te beperken en ervoor te zorgen dat verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen, in de hele toeleveringsketen, naar behoren aan de respectieve nationale autoriteiten worden gemeld".

"Het wetgevingskader inzake explosieven en pyrotechnische artikelen, dat verspreid is over verschillende decreten waarvan sommige meer dan 30 jaar oud zijn, levert, naast de inherente veroudering ten opzichte van de huidige realiteit van de sector en andere gerelateerde rechtsinstrumenten, enige problemen op bij de harmonisatie met de meest recente EU-wetgeving", aldus de staatssecretaris.

Volgens de staatssecretaris zijn de evolutie in de vergunningsprocedures die inherent zijn aan de werking van deze activiteitensector, samen met het kader van de activiteit zelf, "gebieden die grondige aandacht verdienen en die onderwerp zullen zijn van een nieuwe aanpak, die verenigbaar is met de huidige stand van de techniek in de sector op Europees niveau".

In die zin onthulde hij dat de regering een herziening voorbereidt van het wettelijk kader voor explosieven met als doel "een samenhangend en harmonieus wettelijk instrument te creëren dat voldoet aan de eisen inzake vergunningen en toezicht voor de veilige ontwikkeling van activiteiten die steunen op het gebruik van explosieve stoffen.

Voor de gouverneur versterkt dit nieuwe rechtskader, dat acht decreten zal intrekken, "de informatie over de toeleveringsketen, de controlemechanismen bij de verkoop en de transacties van ontplofbare stoffen.

Tijdens het seminar, dat werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de PSP en de Spaanse Guardia Civil, ging de staatssecretaris ook in op de veiligheid, die een "groot punt van zorg" is op het gebied van pyrotechnische en explosieve stoffen, met name bij de behandeling, het vervoer, de transacties en het gebruik.

Antero Luís vestigde de aandacht op de "risico's in verband met misbruik" in de context van pyrotechnische toestellen, die in Portugal "zorgwekkender contouren aanneemt in het sportfenomeen", omdat hij van mening is dat "het dringend moet worden bestreden".

"We hebben het niet alleen over de handel in deze explosieve producten, maar ook in de preventie van ongevallen in verband met het gebruik ervan, en ook in hun actie die geweld bevordert, met name in fenomenen die verband houden met sport", zei hij.

Antero Luís benadrukte ook dat "het oneigenlijk gebruik van deze verboden stoffen op Europees niveau niet onbelangrijke contouren aanneemt in het kader van de strijd tegen het terrorisme", waardoor preventieve actie wordt opgelegd "als een gouden regel, niet alleen voor de autoriteiten, maar voor allen die in deze sector werkzaam zijn".

Volgens de minister zijn er in Portugal vier fabrieken van explosieven, 30 pyrotechnische werkplaatsen, vijf werkplaatsen voor lonten en kruit, zes werkplaatsen voor het laden van patronen, 117 vaste en mobiele wapenkamers, 90 opslagplaatsen en 61 magazijnen.

Deze inrichtingen hebben een vergunning om explosieven te exploiteren en anderzijds zijn er 1950 personen die een vergunning hebben om explosieven en buskruit te exploiteren en 2303 personen die een vergunning hebben om vuurwerk te lanceren; de meeste van deze personen zijn micro- en kleine ondernemingen.

Tijdens het seminar wordt ingegaan op de bestaande wettelijke regelingen in Portugal en Spanje op het gebied van explosieven en worden de conclusies geanalyseerd van de wetenschappelijke studie die de Universiteit van Coimbra in opdracht van de PSP heeft verricht naar de oorzaken en gevolgen van ongevallen met explosieve producten die zich de afgelopen 20 jaar in Portugal hebben voorgedaan en naar de preventie van ongevallen op dit gebied.