In een communiqué wijzen de zes organisaties erop dat elektriciteit die door verbranding van bomen wordt verkregen, nooit groen zal zijn en zeggen zij dat het Europese beleid om biomassa uit bossen te gebruiken voor de opwekking van elektriciteit maatschappelijk wordt betwist en door veel wetenschappers wordt tegengewerkt.

In het communiqué wordt gesproken over het verlies aan bomen als gevolg van de elektriciteitsproductie, zowel binnen als buiten de Europese Unie, en wordt gesteld dat wordt beweerd dat bosafval wordt gebruikt om te worden verbrand in thermo-elektrische centrales of om "pellets" van te maken, maar dat in feite "bijna uitsluitend" boomstammen worden gebruikt.

"Hoe dan ook, het zogenaamde "afval" is in feite overtollig materiaal van bosbouwactiviteiten, dat van essentieel belang is voor het behoud van de vruchtbaarheid van de bodem, met name in Portugal, een land waar de meeste bodems een zeer laag gehalte aan organische stof hebben", waarschuwen de organisaties.

In de verklaring benadrukken de milieuorganisaties Zero, Quercus, Iris, Fapas en Geota, en Acréscimo, Vereniging voor de bevordering van bosinvesteringen, ook dat de bossen in Portugal het slachtoffer zijn van overexploitatie, dat branden de grondstoffenschaarste hebben doen toenemen, en dat het groeiende aantal vergunde eenheden voor de verbranding van biomassa of de productie van "pellets" de druk op de bossen verder heeft doen toenemen.

"De gevolgen voor de ecosystemen, de biodiversiteit, de bodem en de watervoorraden zijn zeer schadelijk geweest. Naast de gevolgen voor de ecosystemen zijn er de risico's van aanzienlijke luchtverontreiniging en geluidsoverlast die inherent zijn aan de exploitatie van installaties voor de verbranding van bomen", aldus de organisaties, die benadrukken dat de verbranding van bomen voor de opwekking van elektriciteit niet tot minder emissies leidt of minder verontreiniging veroorzaakt dan fossiele brandstoffen.

De zes verenigingen betwijfelen of de keuze voor bio-energie een effect zal hebben op het probleem van de bosbranden en zeggen ook dat investeringen in biomassa niet rationeel zijn en dat deze alleen levensvatbaar zijn met krachtige overheidssteun en een "aanzienlijke financiële inspanning" van de elektriciteitsverbruikers.

De oproep komt in het kielzog van een nieuwe richtlijn van de Europese Unie inzake hernieuwbare energie die in juli zal worden gepresenteerd.

Onlangs hadden andere milieuorganisaties uit verschillende landen van de Europese Unie al geoordeeld dat het gebruik van biomassa voor de productie van elektriciteit inefficiënt en niet duurzaam is.