De administratieve en fiscale rechtbank van Loulé heeft een door de verenigingen Almargem - Vereniging voor de bescherming van het cultureel en ecologisch erfgoed van de Algarve en de burgervereniging Cidade da Participação - ingestelde conservatoire maatregel toegewezen. Dit betekent dat totdat de Regionale Coördinatie- en Ontwikkelingscommissie van de Algarve (CCDR Algarve) een besluit heeft genomen, alle geplande werkzaamheden in Alagoas Brancas worden opgeschort.

Een woordvoerder van Almargem verklaarde: "Met deze voorzorgsmaatregel, die is aangespannen tegen de gemeente Lagoa en waarbij de naamloze vennootschap Edificios Atlântico als tegenstrever optreedt, wordt beoogd te voorkomen dat wordt begonnen met urbanisatiewerkzaamheden die een watergebied in de gemeente Lagoa onherroepelijk zouden vernietigen. Dit proces verdedigt de milieuwaarden van dat gebied, die zijn aangetoond door een studie die is gepromoot door de vereniging van Almargem.

De bij het proces betrokken verenigingen hebben de noodzaak geëist van een milieueffectbeoordeling van het project dat het bedrijf Edificios Atlântico van plan is uit te voeren, een studie die de verenigingen beweren dat de gemeente Lagoa niet heeft uitgevoerd met de daartoe bevoegde entiteit, in dit geval, de CCDR Algarve.

"Nu zal de gemeente Lagoa de studie van Almargem aan de CCDR Algarve moeten zenden, zodat deze in het kader van een voorafgaande beoordeling de mogelijke gevolgen van het urbanisatieproject en de daaropvolgende aanleg van een handelszone kan beoordelen. CCDR Algarve beschikt over een termijn van 20 werkdagen om deze voorafgaande beoordeling uit te voeren".

Uit de door Almargem uitgevoerde studie blijkt dat dit ecosysteem in het hart van de stad Lagoa "een veel grotere ecologische rijkdom heeft dan verwacht, met inbegrip van soorten die wijzen op prioritaire habitats van het Natura 2000-netwerk, een bijzonder belangrijke habitat voor conservering. Deze studie identificeerde 114 vogelsoorten, ondanks de kleine omvang van Alagoas, met de aanwezigheid op die plaats van ten minste 1 procent van de nationale broedpopulatie van Camão (Porphyrio porphyrio) en 1 procent van de regionale populatie (Middellandse Zee, Zwarte Zee en Afrika) van Zwarte Ibis (Plegadis falcinellus)".

De woordvoerder concludeerde: "Tenslotte heeft dit proces aangetoond dat steeds meer burgers, individueel of via verenigingen, zich bewust zijn van wat er op hun grondgebied gebeurt en beschikbaar zijn om zich actief in te zetten voor de bescherming van het milieu. Dit proces heeft ook aangetoond dat de rechtbanken een steeds doorslaggevender rol spelen en moeten worden ingeschakeld bij de verdediging van het milieu".