Alle doelstellingen, met uitzondering van 14 (behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen), vertoonden een gunstige ontwikkeling of bereikten het streefcijfer voor 50 procent of meer van de verschillende indicatoren die voor evaluatie in aanmerking werden genomen, waarbij het meest recente jaar werd vergeleken met het eerste beschikbare jaar.

Het gaat om 17 doelstellingen en 169 streefcijfers, die in de VN-agenda zijn vastgelegd en sociale, economische en milieuoverwegingen omvatten.

Het hoofddoel is armoede, in al haar vormen, overal uit te roeien. In Portugal trof het armoederisico in 2019 ongeveer 1,7 miljoen mensen.

"In Portugal liep 16,2 procent van de mensen in 2019 het risico in armoede te vervallen, 1 procentpunt (pp) minder dan in 2018 en 3,3 pp minder dan in 2013 en 2014", aldus het door INE gepubliceerde document.

"Door het meest recente jaar te vergelijken met het eerste beschikbare jaar, kan worden geconcludeerd dat de meerderheid (90) van de in deze publicatie geanalyseerde indicatoren een positieve ontwikkeling liet zien, 31 een ongunstige ontwikkeling vertoonden en zeven geen veranderingen registreerden", stelt INE.

Op basis van de informatie voor het laatste beschikbare jaar (2020) blijkt dat bij doelstelling 8 (bevordering van inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen) het aantal indicatoren met een ongunstige ontwikkeling groter was dan of gelijk was aan het aantal indicatoren met een gunstige ontwikkeling, zoals ook is gebeurd bij doelstelling 14 (behoud van de oceanen).

Bij 10 doelstellingen vertoonde 50 procent of meer van de indicatoren een gunstige ontwikkeling. Tot deze doelstellingen behoren de uitroeiing van armoede (1) en de toegang tot inclusief onderwijs (4).