(Financieel) leven na NHR

Door Advertiser, in Persoonlijke Financiën, Zakelijk · 11-06-2021 01:00:00 · 0 Reacties

De belastingregeling voor "niet-gewoonlijke ingezetenen" (NHR) is in Portugal ingevoerd op 23 september 2009. Tijdens de eerste twee jaar werd de regeling niet actief gepromoot, waardoor slechts een half dozijn aanvragen werd ingewilligd - vandaar dat de regeling pas in 2011 echt van start is gegaan.

Om in aanmerking te komen voor de NHR-regeling mag u in de voorafgaande vijf jaar voordat u inwoner werd, geen fiscaal ingezetene in Portugal zijn geweest. De NHR-status geldt dan voor een opeenvolgende periode van 10 jaar en vereist dat de belastingplichtige bij de Portugese belastingdienst als "niet-woonachtig ingezetene" wordt geregistreerd.

Als gevolg van de limiet van 10 jaar zullen personen die in 2011 de status van ingezetene met de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, deze status binnenkort verliezen, als ze dat al niet hebben gedaan, en daarna onder het 'normale' regime worden belast. Maar dit hoeft niet te betekenen dat zij niet langer kunnen genieten van een belastingefficiënte manier van leven in Portugal.

Een van de belangrijkste kenmerken van de NHR was de belastingvrijstelling die werd uitgebreid tot pensioenen, zowel aan de bron als in het woonland - krachtens de Portugese verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing (DTT's) berust de bevoegdheid om particuliere pensioenen te belasten immers uitsluitend bij Portugal. Volgens de oorspronkelijke regelgeving van de NHR zijn pensioeninkomsten die van buiten Portugal afkomstig zijn, volledig vrijgesteld van belasting - vorig jaar werden de regels echter gewijzigd en werd een verlaagd belastingtarief van 10% ingevoerd. Dit belastingtarief is verplicht voor iedereen die zich na 1 april 2020 als fiscaal ingezetene heeft laten registreren, en facultatief voor degenen die zich al eerder hebben laten registreren.

De oorspronkelijke, zeer genereuze voorwaarden van de NHR maakten het bijzonder aantrekkelijk voor gepensioneerden en natuurlijk zijn zij een van de grootste groepen geworden die er gebruik van maken; zij zullen dan ook het meest worden getroffen door de nieuwe wijzigingen. Het is belangrijk te begrijpen dat het begrip pensioen breder is dan alleen sociale zekerheid - het omvat alle soorten financiële producten die zijn ontworpen om mensen te helpen sparen en voldoende middelen te garanderen voor een comfortabele oude dag, en dit omvat ook lijfrentes.

Volgens de Portugese wetgeving omvatten pensioenen die als inkomen van categorie "H" worden aangeduid:

  • De uitkeringen die verschuldigd zijn als ouderdomspensioen, invaliditeits- of nabestaandenpensioen, alsmede andere uitkeringen van soortgelijke aard, met inbegrip van de in artikel 2-A, lid 2, bedoelde inkomsten, alsmede alimentatie-uitkeringen
  • Uitkeringen die verschuldigd zijn door verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of andere entiteiten, die verschuldigd zijn uit hoofde van aanvullende socialezekerheidsregelingen als gevolg van werkgeversbijdragen, en die niet worden beschouwd als inkomen uit arbeid in loondienst
  • Pensioenen en subsidies die niet onder de voorgaande punten vallen
  • Tijdelijke of levenslange lijfrenten
  • Schadeloosstellingen ter compensatie van inkomensverliezen in deze categorie

Als wij als voorbeeld de DTT nemen die van kracht is tussen Portugal en het Verenigd Koninkrijk, gelden voor pensioenen die verschuldigd zijn als gevolg van vroegere tewerkstelling in de particuliere sector (d.w.z. pensioenen die verschuldigd zijn als gevolg van tewerkstelling als ambtenaar, overheidsambtenaar of verkozen ambtenaar) andere regels en kunnen de betaalde lijfrenten alleen worden belast door de jurisdictie van het land van verblijf. Volgens de DTT zijn lijfrentes elk vast bedrag dat op vooraf vastgestelde data moet worden betaald als gevolg van een verplichting die voortvloeit uit de belegging van geld of contante waarden.

Bovendien gaat de Portugese belastingwet voor lijfrenten waarbij geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de kapitaalvergoeding en de inkomsten, uit van een belastingtarief van slechts 15% op elke uitkering. Benadrukt moet echter worden dat deze regeling niet van toepassing is als de bijdragen aan het financiële product door een derde partij (bijvoorbeeld een werkgever) zijn gedaan en niet zijn belast op het moment dat de betaling werd gedaan.

Voor iedereen die zijn NHR-status heeft verloren of op het punt staat deze te verliezen, is het nog steeds mogelijk te profiteren van een gunstig belastingregime in Portugal door uw pensioenbelegging om te zetten in een financieel product dat tijdelijk of levenslang een lijfrente uitkeert. Aangezien dit geen "one size fits all" oplossing is, staan de financiële adviseurs van Blacktower klaar om u te helpen de juiste beslissingen te nemen om uw financiën veilig te stellen voor u en uw dierbaren.

Blacktower Financial Management verstrekt al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd advies inzake vermogensbeheer in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via: (+351) 289 355 685 of e-mail ons op: info@blacktowerfm.com.

Deze mededeling is gebaseerd op onze kennis van de huidige belastingwetgeving en -praktijk, die aan verandering onderhevig is, en is niet bedoeld als en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of beleggingsonderzoek. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint aan een financiële planningsactiviteit.

Bron: belastinginformatie verstrekt door gespecialiseerde belastingadviseur, Dr. Francisco FurtadoGerelateerde artikelen


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.