Naast de kernvakken kunnen leerlingen op de school ook genieten van muziek, drama, dans, beeldende kunst, lichamelijke opvoeding en probotics, een vak dat robotica en programmeren combineert, naast curriculumverrijkende activiteiten om artistieke expressie te bevorderen.

De school heeft een team van docenten die gespecialiseerd zijn in verschillende vakgebieden en die samenwerken om interdisciplinaire lessen te plannen en te organiseren. Dit team bevordert activiteiten en taken die de creativiteit en leergierigheid van de kinderen gedurende het hele schooljaar stimuleren.

In de klassen krijgen de kinderen de kans om zich vrij uit te drukken, in gesprekken tussen collega's en leerkrachten. Dit helpt de leerlingen bij het verkennen van mogelijkheden en creatieve antwoorden op hun vragen, terwijl de communicatie actief wordt bevorderd.

Speels-pedagogisch materiaal is ook essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en op de school zijn er verschillende mogelijkheden om te leren en intellectuele verrijking te bevorderen.

Het Colégio Bernardette Romeira streeft ernaar onderzoekers en communicatoren op te leiden die deskundige, creatieve, participatieve, verantwoordelijke en autonome wezens zijn. Het is belangrijk dat de leerlingen vaardigheden verwerven op het gebied van burgerschap, communicatie, onderzoek, kritisch denken, zelfregulering en sociale vaardigheden.

De school bevordert de integratie van kinderen en stimuleert tegelijkertijd het respect voor verschillen in elkaar en andere culturen, waardoor het gediversifieerde leren van alle kinderen wordt verbeterd en een meerwaarde krijgt.

Voor Colégio Bernardette Romeira is de betrokkenheid van ouders en families essentieel in de ontwikkeling van kinderen, dus promoot de school meerdere activiteiten en taken die deze betrokkenheid bieden, door families uit te nodigen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Tegelijkertijd kunnen gezinnen de dagelijkse activiteiten van hun leerlingen volgen op het online platform ClassDojo, waar leerkrachten foto's, evenementen en informatie delen met betrekking tot activiteiten en taken van verschillende vakken. Het Microsoft Teams-platform is een ander instrument dat door het onderwijsteam wordt gebruikt om in contact te blijven met de leerlingen en om de communicatie tussen de schoolgemeenschap te bevorderen.

Als strategie om een nauwere band met de gemeenschap in het algemeen mogelijk te maken, bevordert de school ook activiteiten op het gebied van sport, kunst en vreemde talen, die openstaan voor de gemeenschap en helpen om partnerschappen aan te gaan met entiteiten op het gebied van sport en sociale solidariteit.

Het pedagogisch model dat door de leerkrachten wordt gebruikt, is hoofdzakelijk gebaseerd op coöperatief werk, projectwerk en de verkenning van de creativiteit, de verantwoordelijkheid en de autonomie van de kinderen.

Wat het projectwerk betreft, is gebleken dat wanneer een leerling zelf het onderwerp voorstelt, dat hij dan op elk niveau meer betrokken raakt, terwijl dit niveau van belangstelling ook gehandhaafd blijft gedurende het project en zelfs merkbaar is wanneer het project aan de klas wordt meegedeeld. De succesvolle ontwikkeling van een project, wanneer het wordt uitgevoerd in de eerste jaren van de 1e cyclus, vereist tijd en de regelmatige ontwikkeling van deze methodologie, omdat gewoonlijk in de tweede periode de leerlingen al meer autonoom zijn in het formuleren van vragen waaruit hun verlangen blijkt om een specifiek onderwerp te leren of te begrijpen. In dit verband bevorderen de leraren de onderzoekscapaciteit, thuis, in de klas of in de schoolbibliotheek, op een manier die een veelbelovend instrument voor hun onderzoek vormt. De leerkrachten benadrukken ook het belang van samenwerking met de gezinnen, die soms een fundamentele rol spelen bij de uitvoering van het project. De gezinnen worden erbij betrokken door in de klas mee te werken door middel van presentaties of mededelingen over verschillende onderwerpen die met de projecten te maken hebben.

In het kader van coöperatief werk moedigt het schoolteam leerlingen aan om samen te werken met medeleerlingen, zodat leren wordt bevorderd als een manier van leren door anderen.

Leraren van de 1e cyclus gebruiken soms enkele hulpmiddelen in de klas, zoals de Klassenagenda, de Klassenvergadering/Raad, het PIT (Individueel Werkplan) en de MEM-methodologie (Moderne Schoolbeweging).

Het Klasdagboek en de Klassenvergadering/Raad hebben tot doel de bewuste en collaboratieve actieve deelname van de leerlingen te stroomlijnen. Wanneer kinderen gebeurtenissen waarnemen en ervaren die als belangrijk worden beschouwd, moeten zij deze mededelen; het is op dit punt dat de rol van het klassendagboek duidelijk wordt. Het dagboek maakt het mogelijk om wat gebeurd is om te zetten in een venster van expressie zodat het later gelezen en besproken kan worden. Het feit te moeten wachten op het moment van de Klassenraad voor de openbare lezing van de in de Klassenagenda geregistreerde onderwerpen vereist een emotionele distantie van de kant van degenen die het hebben meegemaakt. Het verbetert dus het bewustzijn en de ethische verduidelijking van de voorvallen en bevordert bijgevolg het debat en de gezamenlijke en collectieve oplossing van situaties. Dit worden beschouwd als twee fundamentele strategieën in de regulering van het groepsleven, omdat zij de sociale intelligentie stimuleren en herhaling van eventuele ongelegen acties voor de gemeenschap voorkomen. Het is een collectieve manier om de geestelijke gezondheid en de emotionele ontwikkeling te bevorderen, door middel van dialoog, waarbij de leerlingen leren zich in te leven in anderen en zichzelf te begrijpen.

Het PIT is bedoeld als leidraad voor het werk van de leerlingen gedurende de weken, dat door de leerlingen zelf wordt ontworpen, beheerd en geëvalueerd. "Individuele werkplannen" zijn geprivilegieerde instrumenten voor differentiatie, ze organiseren, ondersteunen en reguleren het schoolwerk van de leerling. Het stelt leerlingen in staat verantwoordelijker en autonomer te worden en zich bewust te worden van wat al gedaan is en wat nog gedaan moet worden. Een PIT maakt deel uit van een Autonome Studietijd.

Creativiteit, betrokkenheid, communicatie, onderzoek en productie helpen alle leerlingen om wereldburgers te worden.

Voor meer informatie, neem contact met ons op:

Telefoon: (+351) 289 701 021
E-mail: secretaria@cbr.edu.pt
Website:www.colegiobernardetteromeira.pt