In mei werden 7.927 reguliere ontslagen geregistreerd, tegen 15.529 in april, waarvan 4.906 werktijdverkortingen en 3.021 schorsingen van arbeidsovereenkomsten.

Volgens de synthese van de statistische gegevens van de Sociale Zekerheid, opgesteld door het Bureau voor Strategie en Planning (GEP) van het Ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, zijn de 3.021 uitkeringen die in mei het gevolg waren van een tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst, 1.904 lager dan in de voorgaande maand.

De 4.906 gevallen van ontslag waarin de arbeidswet voorziet en die verband houden met arbeidstijdverkorting, komen overeen met 5.689 minder uitkeringsgerechtigden dan het in april geregistreerde totaal.

Deze uitkeringen werden verwerkt voor 309 werkgevers (24 minder dan in de voorgaande maand), zo blijkt uit dezelfde informatie van het GEP.

In mei 2020 waren er 2.547 werknemers met "ontslag" (waarvan 1.841 met tijdelijke opschorting) en 184 werkgevers in deze situatie. Herinneren er echter aan dat op dat moment de vereenvoudigde "lay-off" nog steeds in volle kracht was, een maatregel die door de regering in het leven geroepen om de gevolgen van de pandemie te verzachten in de daling van de bedrijfsactiviteit.

Uit de op 21 juni bekendgemaakte gegevens blijkt daarentegen dat de sociale zekerheid in mei 2021 de betaling van 2.054.699 ouderdomspensioenen heeft verwerkt, 2.145 minder dan in dezelfde maand van 2020 en 16 minder dan in april.

Het aantal in mei verwerkte ouderdomspensioenen komt overigens overeen met de vijfde opeenvolgende maand waarin deze pensioenen zijn gedaald, waarbij de grootste maandelijkse daling zich tussen januari en februari heeft voorgedaan.

De ouderdomspensioenen vertegenwoordigen ongeveer 70% van de door de sociale zekerheid verwerkte pensioenen, de nabestaandenpensioenen (die in mei in totaal 721.513 bedroegen) 24% en de invaliditeitspensioenen (een totaal van 178.944) 6%.

Volgens de onlangs gepubliceerde Synthese van de statistische gegevens van de Sociale Zekerheid bedroeg het aantal personen met bij de Sociale Zekerheid aangegeven bijdragen in april 357.325 zelfstandigen, 25.428 minder dan de maand ervoor, terwijl het aantal afhankelijke werknemers met aangegeven loon steeg tot 3.608.148, een stijging met 13.243 ten opzichte van de maand ervoor.

In een vergelijking van jaar tot jaar moet een daling met 7,4 procent of minder van 28.421 door zelfstandigen gedeclareerde bijdragen en 67.688 meer door van hen afhankelijke werknemers gedeclareerde lonen (1,9 procent) worden vastgesteld.

De gemiddelde maandelijkse waarde van de door werkgevers gedeclareerde lonen voor afhankelijke werknemers bedroeg in april 2021 1.164,17 euro, een toename van 4,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, aldus het GEP.