Het voorstel van de regering inzake de herstructurering van de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) werd goedgekeurd door de PS en door de niet-geregistreerde plaatsvervanger Joacine Katar Moreira, onthouding van stemming door BE en PAN en tegenstemmen door PSD, PCP, CDS-PP, Chega, PEV, Liberaal Initiatief (afstandsstem van plaatsvervanger João Cotrim Figueiredo omdat hij in profylactische isolatie verkeert) en door de niet-geregistreerde plaatsvervanger Cristina Rodrigues.

Het wetsontwerp werd tijdens de algemene stemming goedgekeurd, maar moet ook tijdens de volgende parlementsvergadering in een bijzondere stemming worden goedgekeurd.

Het wetsvoorstel van de regering beoogt "de hervorming van de veiligheidstroepen en -diensten die volgens de wet de activiteit van binnenlandse veiligheid uitoefenen, door wijziging van de wet op de binnenlandse veiligheid, de wet op de rechercheorganisatie en de organieke wetten van de GNR en de PSP".

Deze wijziging houdt de overdracht in van politiebevoegdheden van de SEF aan de Nationale Republikeinse Garde (GNR), de Politie voor Openbare Veiligheid (PSP) en de Gerechtelijke Politie (PJ) en maakt, volgens de regering, "de scheiding tussen politiële en administratieve functies van autorisatie en documentatie van immigranten", zoals voorzien in het regeringsprogramma, ongedaan.

In het regeringsvoorstel worden ook de bevoegdheden op administratief gebied omschreven, namelijk de oprichting van de Dienst vreemdelingen en asiel (SEA), die "technisch-administratieve verantwoordelijkheden" krijgt voor het toezicht op immigranten, en de overdracht van bevoegdheden aan het Instituut voor Registratie en Notariaat (IRN), dat verantwoordelijk zal zijn voor de verlenging van verblijfsvergunningen.

In het wetsontwerp staat dat de oprichting van de SEA, die de SEF zal vervangen op het gebied van immigratie, en de overdracht van bevoegdheden aan het IRN zullen worden vastgelegd in een specifiek diploma dat door de regering moet worden goedgekeurd.

De andere partijen hebben echter ook wetsvoorstellen in die zin ingediend.

Het wetsontwerp BE beoogt de oprichting van een agentschap voor migratie en asiel, dat "tot taak heeft de voorwaarden voor de opvang van migranten en asielzoekers te verbeteren, de bureaucratie te verminderen en de toegang tot het volwaardig burgerschap te vereenvoudigen, door de uitvoering van administratieve taken die momenteel aan de SEF zijn toevertrouwd, op zich te nemen".

Het PSD-project "beoogt deze criminele politie-instantie te bevestigen als een veiligheidsdienst, door haar tegelijkertijd te onderwerpen aan de taken van de veiligheidsdiensten, hetgeen noodzakelijkerwijs niet alleen de autonome regeling van adequate beperkingen op de uitoefening van de rechten van de speciale instantie veronderstelt, maar ook een duidelijke scheiding op het niveau van de organieke en functionele toewijzingen tussen de verantwoordelijkheden inzake veiligheid en die van administratieve aard".

De PSD is van mening dat de "functionele scheiding" tussen politietaken en die van administratieve aard "essentieel is voor de goede organisatie en werking van deze laatste als andere korpsen, maar geen argument mag zijn voor de opheffing van de politie- of inspectietaken van deze belangrijke eenheid van het veiligheidsbestel intern".

In het project van Chega wordt gepleit voor de opneming van een afgevaardigde van elke politieke partij met een parlementaire zetel in de Hoge Raad voor de binnenlandse veiligheid, die ook als bevoegdheid zou moeten hebben "het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid inzake de Europese veiligheid, voorgesteld door de organen van de Gemeenschap, na voorafgaand advies van de SEF".