"Op de vraag welke prijzen zij zullen hanteren in nieuwe contracten die in de tweede helft van 2021 zullen worden afgesloten, antwoordt driekwart (76,5 procent) van de ondervraagde eigenaren dat zij de prijzen ongewijzigd zullen laten. Maar het percentage eigenaren dat van plan is de prijzen te verhogen (12.6 procent) is groter dan het percentage van degenen die aangeven dat zij de prijzen zullen verlagen (10,9 procent)", concludeerde de ALP "Confiança dos Proprietários" Barometer.

De barometer werd tussen 1 mei en 7 juni 2021 gehouden onder meer dan tweehonderd eigenaren, waarvan bijna driekwart lid was van de ALP (75,5 procent).

Wat het effect van de pandemie op de huurprijzen betreft, denkt 36,4 procent van de respondenten dat de prijzen zich zullen stabiliseren en 35,5 procent dat ze zullen dalen.

Wat de aan- en verkoop van panden in de tweede helft van het jaar betreft, is 44,9 procent van de ondervraagde eigenaars van mening dat er minder panden zullen worden verkocht, maar zij denken dat de prijzen op het niveau van vóór de pandemie zullen blijven.

Een derde (33,6 procent) denkt dat buitenlandse investeerders in de tweede helft van het jaar de belangrijkste kopers van onroerend goed in Portugal zullen zijn, terwijl nog eens een derde (33,2 procent) denkt dat de prijzen zullen dalen, vooral in de niet-residentiële sector (kantoren/handel).

"Slechts 6,1 procent van de ondervraagden is ervan overtuigd dat de 'vastgoedzeepbel' in het aan- en verkoopsegment zal 'barsten', aldus de ALP.

Wat stadsvernieuwingswerken betreft, zegt een derde van de in de steekproef ondervraagden van plan te zijn om in de tweede helft van het jaar renovaties uit te voeren, en energie-efficiëntie is een kwestie die belangrijk is voor bijna driekwart van de respondenten (73,5 procent).

In die zin zegt een kwart van de eigenaren die van plan zijn werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie uit te voeren, middelen uit het Milieufonds, met name van de tweede fase van het programma voor duurzamere gebouwen, te zullen gebruiken voor de vervanging van raamkozijnen (82,4 procent), de verbetering van de thermische isolatie van huizen (49,3 procent) en een kwart voor de evaluatie van de installatie van oplossingen voor duurzame/hernieuwbare energieopwekking.

De ALP-enquête is nationaal, maar meer dan de helft (48,6 procent) van de ondervraagden bezit eigendommen in de regio Lissabon Metropolitan Area.

De overgrote meerderheid van de respondenten (93,2 procent) bezit eigendommen die in de traditionele huurmarkt zijn geplaatst en 58,6 procent van de respondenten bezit één tot vijf eigendommen.