In de brief, die door sommige media is vrijgegeven, maken de 20 ondertekenaars een momentopname van de huidige situatie in het land, waarbij zij stellen dat in de afgelopen 14 dagen (tot 8 juli) het sterftecijfer voor Covid-19 0,03 per 100.000 inwoners bedroeg, tegenover een sterftecijfer door andere ziekten en doodsoorzaken van 2,7 per 100.000.

"Het gemiddelde aantal patiënten dat in het ziekenhuis werd opgenomen voor Covid-19 bedroeg 528,7, in een totaal van ongeveer 21.000 NHS-bedden, waarvan 17.700 bestemd waren voor Covid-19," benadrukken de ondertekenaars, onder wie de voorzitter van de Portugese Vereniging van Apothekers, Ana Paula Martins, patholoog Germano de Sousa, volksgezondheidsarts Jorge Torgal.

Zij merken ook op dat de incidentie van positieve tests 254,8/100.000 bedroeg, "maar de werkelijke incidentie van Covid-19 is onbekend", en dat de "incidentie" van infectie onder degenen die het vaccinatieplan voltooiden 0,01 procent is.

Gezien dit beeld stellen de ondertekenaars dat "het niet redelijk is om de huidige situatie - niet langer pandemisch, maar endemisch - te bestrijden met 'sanitaire' maatregelen, waarvan de doeltreffendheid door verschillende prestigieuze onderzoekers in twijfel is getrokken".

Zij zijn ook van mening dat deze maatregelen "ernstiger gevolgen voor de samenleving en het algemeen welzijn hebben dan de ziekte zelf" en dat sommige van deze maatregelen "kunnen hebben bijgedragen tot de toegenomen circulatie van het virus".

"Het risico om aan een andere ziekte dan Covid-19 te sterven neemt in Portugal inderdaad toe", zeggen zij.

In die zin doen zij een beroep op de gezondheidsautoriteiten en de regering om, alvorens beslissingen te nemen met een "enorm schadelijk potentieel", de wetenschappelijk onderbouwde meningen van wetenschappers en gezondheidswerkers in overweging te nemen die, zonder het belang van Covid-19 te ontkennen, waarvan de reactie "een prioriteit" zou moeten zijn, strategieën voorstellen voor de aanpak ervan die verschillen van die welke tot nu toe zijn gevolgd.

Voor de ondertekenaars is het mogelijk een strategie uit te stippelen waarbij het gebruik van de "verkeerde maatregelen van algemene lockdown" wordt vermeden.

Zij stellen maatregelen voor zoals "het versnellen van de vaccinatie", het vereenvoudigen van het proces, "het overmatig gebruik van personele middelen, die in de gezondheidscentra ontbreken voor de normale verzorging van patiënten", en het betrekken van de actoren van het maatschappelijk middenveld bij het proces, zoals apotheken, om "de vaccinatiegraad snel te verhogen".

Zij pleiten ook voor de verbetering van het epidemiologisch toezicht, dat volgens hen "in Portugal een mislukking is gebleken", en voor de stopzetting van "weekendmaatregelen" en andere soortgelijke maatregelen, "waarvan reeds is gebleken dat zij geen effect hebben op het aantal nieuwe gevallen".

"We bevinden ons in een endemische fase en alleen onwetendheid over wat er werkelijk op het terrein gebeurt, kan ertoe leiden dat de noodzaak om een real-time, geautomatiseerd en gecentraliseerd bewakingssysteem van ziekenhuisbedden te installeren, opnieuw wordt uitgesteld, een factor die het afgelopen jaar heeft geleid tot sluiting van de gezondheidszorg voor "niet Covid-19" patiënten", zo bekritiseren zij.

Volgens hen heeft deze situatie "rampzalige gevolgen in termen van morbiditeit en mortaliteit" en zal dat in de toekomst ook het geval zijn.

Dit is een "doorslaggevend aspect" waarmee rekening moet worden gehouden in de "risicomatrix", want, zo zeggen zij, "het risico om te sterven aan een andere ziekte dan Covid-19 neemt in Portugal inderdaad toe".