Landbouwcoöperatie Arla heeft een rapport gepubliceerd over de koolstofvoetafdruk van melk, waarbij gebruik is gemaakt van onafhankelijk beoordeelde gegevens van 1.964 boerderijen in het Verenigd Koninkrijk.

Het rapport geeft ook een overzicht van de maatregelen die boeren kunnen nemen en al nemen, zoals precisiemestverspreidingstechnieken, het gebruik van mest voor energie, het verminderen van de hoeveelheid eiwitten in het dieet van koeien en ervoor zorgen dat ze gezond - en gelukkig - zijn.

Volgens Arla zal het rapport de coöperatie helpen haar doelstelling te halen om de uitstoot per kilogram melk op boerderijniveau tegen 2030 met 30% te verminderen, op weg naar een koolstofneutrale toeleveringsketen.

In het rapport wordt benadrukt dat de belangrijkste emissiebronnen voor de rauwe melk die op Arla-boerderijen wordt geproduceerd, de spijsvertering van koeien en het methaan dat zij uitbraken zijn, en de manier waarop en de plaats waar het veevoeder wordt geproduceerd.

Andere bronnen van broeikasgassen zijn mestverwerking, energieproductie en -gebruik, en emissies uit veengronden, aldus het rapport.

De gemiddelde koolstofvoetafdruk van melk van Arla-boerderijen bedraagt 1,13 kg uitstoot per kilogram melk, iets minder dan het gemiddelde van de Britse melkveehouderijen en ongeveer de helft van het wereldwijde gemiddelde van 2,5 kg uitstoot, zo blijkt uit de analyse.

In de analyse worden nieuwere technologieën en lopend onderzoek belicht waaraan de boeren deelnemen, waaronder het gebruik van precisietechnologie om drijfmest als meststof op akkers te verspreiden op een manier die de ammoniakuitstoot vermindert, en onderzoek om de opslag van koolstof door bomen, heggen en weiden op akkers te kwantificeren en te versnellen.

Omdat gezonde, tevreden koeien de melkproductie efficiënter maken - en dus met een lagere uitstoot - maken boeren gebruik van technologie zoals Fitbit-achtige halsbanden of enkelbanden, en sensoren die gedrag registreren en analyseren om het welzijn te controleren.

Arla steunt ook onderzoek naar voederadditieven die de methaanuitstoot van koeien en de impact van het broeikasgas kunnen verminderen, en doet proeven met biogas of "poepstroom" uit drijfmest als brandstof voor haar tankwagens, aldus het rapport.

Meer hernieuwbare energie produceren op boerderijen kan ook de uitstoot verminderen: meer dan een kwart (27 procent) van de Arla-boeren wekt elektriciteit op uit wind- of zonne-energie om hun eigen bedrijf van energie te voorzien en aan het net terug te leveren.