De PS wil het donorstatuut wijzigen met een initiatief dat "met kracht van wet de non-discriminatie van mannen die seks hebben met mannen bij bloeddonatie beschermt". Tegelijkertijd wil zij bloeddonatie onder jongeren bevorderen.

Volgens de socialisten blijven technici van het Portugese Instituut voor Bloed en Transplantatie in veel gevallen mannen die seks hebben met mannen, zelfs met een vaste partner, beschouwen als mannen die contact hebben gehad met een subpopulatie met een verhoogd infectierisico, waardoor zij geen bloed kunnen geven. "Berichten over deze discriminatie zijn op grote schaal gemeld, aan de kaak gesteld door de LGBT associatieve beweging en ook meegedeeld aan afgevaardigden van deze parlementaire fractie", leest een tekst die het ontwerpdiploma begeleidt en die eraan herinnert dat het proces begon in 2010, toen de Vergadering van de Republiek de regering aanraadde maatregelen te nemen om discriminatie van homoseksuelen en biseksuelen bij bloedafnamediensten tegen te gaan.

De PS wil dat de goed te keuren wet de dag na publicatie in werking treedt, zoals ook de andere partijen met voorstellen in deze kwestie vragen.

De PAN (People - Animals - Nature) stelt een project voor, waarin wordt gepleit voor bewustmakingscampagnes en opleiding van gezondheidswerkers.

Net als de PS herinnert zij eraan dat de grondwet van de Portugese Republiek discriminatie op grond van seksuele geaardheid verbiedt, maar dat er verschillende rapporten zijn die het tegendeel beweren.

"Er zijn verschillende rapporten die wijzen op een gebrek aan definitie in de bloeddonatieprocedures, met vorderingen en tegenslagen van de kant van het Directoraat-Generaal van de Gezondheid (DGS) met betrekking tot de uitgevaardigde normen", aldus de partij.

Het Linkse Blok komt met een initiatief waarin het wijst op de ontoereikendheid van de tot nu toe goedgekeurde maatregelen.

"Dit wetgevingsinitiatief is een nieuwe stap zodat ongerechtvaardigde discriminatie bij bloeddonatie definitief zal ophouden te bestaan, door het bevorderen van de verankering van het beginsel van non-discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele kenmerken in het statuut van bloeddonor, goedgekeurd bij wet nr. 37/2012, van 27 augustus", luidt het document dat het BE naar de plenaire vergadering brengt.

BE wil ook dat het Portugese Instituut voor bloed en transplantatie, in samenwerking met onderwijsinstellingen, bloeddonorverenigingen en verenigingen voor de bescherming van LGBTQI+-rechten, een jaarlijkse campagne bevordert om bloeddonatie door jongeren aan te moedigen en de bevolking voor te lichten over het belang van bloeddonatie en de criteria om daarvoor in aanmerking te komen.

Niet-ingeschrevene Cristina Rodrigues beweert dat de huidige situatie in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en verdedigt dat de regering "een brede nationale campagne" moet bevorderen met de publieke opinie en de gezondheidsinstellingen, in samenwerking met de lokale autoriteiten en de verenigingen die zich inzetten voor de strijd tegen discriminatie.

Deze maand heeft het Instituto Português do Sangue drie processen aangespannen tegen beroepsbeoefenaars wegens vermeende discriminerende praktijken bij de bloeddonatie van homoseksuele mannen, met dien verstande dat er geen feiten zijn die een disciplinaire overtreding rechtvaardigen.