In de aanbeveling, waarin de definitieve tekst van de door het linkse blok, de PSD en de PCP ingediende ontwerpresoluties is opgenomen, wordt onderstreept dat het gaat om de nakoming van de verbintenis die het ministerie van Volksgezondheid in 2007 is aangegaan.

In dat jaar werd in een door de toenmalige minister van Volksgezondheid, Correia de Campos, ondertekend besluit bepaald dat een werkgroep zou worden opgericht om de kenmerken en de zorgbehoeften van de bevolking in het invloedsgebied van het Hospital de Barcelos in kaart te brengen.

Ook werd bepaald dat de werkgroep uiterlijk op 31 maart 2008 een voorstel moest indienen en dat na goedkeuring van dit voorstel zou worden begonnen met de uitwerking van het functionele programma van de toekomstige ziekenhuisafdeling in Barcelos.

Een functioneel programma dat uiterlijk op 30 september 2008 klaar zou moeten zijn.

In de goedgekeurde aanbeveling wordt de regering ook verzocht om, onverminderd de financiering via de staatsbegroting, financieringsoplossingen te vinden met behulp van communautaire middelen.

In de aanbeveling wordt de regering ook gevraagd te garanderen dat de bouw en het beheer van het nieuwe Hospital de Barcelos openbaar zullen zijn en geen publiek-privaat partnerschap (PPP).

Het ziekenhuis van Barcelos, dat is gevestigd in een gebouw dat eigendom is van Santa Casa da Misericórdia, heeft de zorg voor de 154.000 inwoners van de gemeente en van Esposende.

In 2007 ondertekenden de regering en de kamer van Barcelos een protocol voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis in die stad.

Volgens het protocol zou de gemeente verantwoordelijk zijn voor de verwerving van de grond die voor dit doel nodig is.

Het ziekenhuisproject zou vervolgens in het openbaar worden gepresenteerd door de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Manuel Pizarro.

Het proces is echter nooit verder gekomen.

In juli 2018 werden tijdens de Assemblee van de Republiek vier ontwerpresoluties goedgekeurd door alle parlementaire fracties die opriepen tot de bouw van een nieuw openbaar ziekenhuis in Barcelos.

De documenten hekelen "een verouderde, functioneel onevenwichtige en onsamenhangende fysieke structuur", die "bij lange na niet over de juiste voorwaarden beschikt om gezondheidszorg te verlenen volgens de beste kwaliteits- en veiligheidsnormen van de nationale gezondheidsdienst".