Het wetsvoorstel tot verlenging van de termijn van zes maanden voor de inwerkingtreding van de wet van 12 november inzake de herstructurering van het Portugese grenscontrolesysteem is goedgekeurd met de stemmen voor van PS, PAN, Chega, Iniciativa Liberal en de niet-ingeschreven parlementsleden Joacine Katar Moreira en Cristina Rodrigues.

De wet van 12 november bepaalt dat het SEF op 11 januari 2022 verdwijnt en dat de huidige administratieve taken van het SEF ten aanzien van buitenlandse burgers voortaan worden uitgeoefend door het Portugese agentschap voor migratie en asiel (APMA), dat de regering bij wetsdecreet zal moeten oprichten, en door het Instituut voor Registratie en Notariaat (IRN), naast de overdracht van de politiebevoegdheden aan het PSP, het GNR en de gerechtelijke politie.

Het wetsvoorstel van de Socialistische Partij stelt het opheffen van deze veiligheidsdienst met nog eens zes maanden uit en rechtvaardigt de ontwikkeling van de epidemiologische situatie van Covid-19 in de afgelopen weken in Portugal, die voorziet in "de noodzaak om de grenscontrole te versterken, met name met betrekking tot de verificatie van de naleving van de regels met betrekking tot het testen".

"De wet van 12 november, waarbij het Portugese grenscontrolesysteem wordt geherstructureerd, treedt op 11 januari 2022 in werking. Daarom wordt het nodig geacht de termijn voor de inwerkingtreding van die wet en de daaruit voortvloeiende verordening te verlengen, zodat er in de huidige pandemische context geen institutionele veranderingen in de grenscontrole plaatsvinden", aldus het wetsontwerp.

Volgens de wet heeft het APMA tot taak "het overheidsbeleid op het gebied van migratie en asiel ten uitvoer te leggen, namelijk de regularisatie van de binnenkomst en het verblijf van buitenlandse burgers op het nationale grondgebied, adviezen uit te brengen over visumaanvragen, asielaanvragen en de vestiging van vluchtelingen, alsmede deel te nemen aan de uitvoering van het beleid inzake internationale samenwerking van de Portugese staat op het gebied van migratie en asiel".

De wet van 12 november bepaalt ook dat tot de inwerkingtreding van het diploma tot oprichting van de APMA "de regels betreffende de computer- en communicatiesystemen van het SEF van kracht blijven, met inbegrip van die welke betrekking hebben op het nationale deel van het Schengeninformatiesysteem en andere systemen die bestaan in het kader van de controle op het verkeer van personen, en dat het beheer ervan wordt verzorgd door een eenheid Beveiligingsinformatietechnologieën".

De overdracht van bevoegdheden aan het IRN, dat ook verantwoordelijk zal zijn voor buitenlandse burgers met een verblijfsvergunning in Portugal en voor de afgifte van paspoorten, zal worden vastgelegd in een specifiek decreet dat door de regering moet worden goedgekeurd.

In het kader van de overdracht van politiebevoegdheden zal de GNR verantwoordelijk zijn voor "het toezicht op en de inspectie en controle van de maritieme en landgrenzen", "optreden in het kader van gedwongen verwijderingsprocedures en de gerechtelijke uitzetting van vreemdelingen, in de gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen" en "zorgen voor de uitvoering van mobiele controles en gezamenlijke operaties met de nationale veiligheidsdiensten en hun Spaanse tegenhangers".

Het Politiek en Veiligheidsbureau zal op zijn beurt de bevoegdheden integreren van "toezicht, inspectie en controle van luchthavengrenzen en cruiseterminals" en "optreden in het kader van verwijderingsprocedures onder dwang en gerechtelijke uitzetting van buitenlandse burgers, in de gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen".

De PJ heeft bevoegdheden behouden inzake het onderzoek naar misdrijven die verband houden met hulp bij illegale immigratie, medeplichtigheid aan illegale immigratie, mensenhandel en andere daarmee verband houdende misdrijven.