Dit decreet, dat op 26 november door het parlement werd goedgekeurd en drie dagen later door de president van de republiek werd afgekondigd, treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan, op donderdag, en verstrijkt op 1 maart 2022.

In de praktijk geeft het door de socialistische partij ingediende decreet de regering de bevoegdheid om via de ministerraad het verplichte gebruik van maskers op straat af te kondigen zonder toestemming van de Vergadering van de Republiek.

"Indien de maatregel noodzakelijk, toereikend en evenredig lijkt voor de preventie, beheersing of beperking van epidemiologische besmetting door Covid-19, kan de regering, door middel van de resolutie van de Ministerraad waarin een situatie van alarm, contingentie of calamiteit wordt afgekondigd, de verplichting vaststellen van het gebruik van maskers door personen ouder dan 10 jaar voor toegang, circulatie of permanentie in de openbare ruimte en op straat, wanneer de door de gezondheidsautoriteiten aanbevolen fysieke afstand onpraktisch blijkt te zijn", staat in het decreet.

Wat de voorwaarden voor het bepalen van deze noodzaak betreft, vermeldt het decreet alleen dat deze zal worden "gemeten aan de hand van gegevens betreffende de ontwikkeling van de pandemie, namelijk aan de hand van de toename van het aantal besmettingen en van de snelheid waarmee de ziekte wordt overgedragen", zonder deze te kwantificeren.