"Wij waarderen de algehele opstelling van de Assemblée de la République, die in staat is geweest naar de burgers te luisteren en hun eisen te benaderen", erkent Bianca Matos, adviseur van ANP|WFF, die eraan herinnert dat de wetswijzigingen het gevolg zijn van harde kritiek van milieuorganisaties en burgerbewegingen op de regulering en het beheer van de mijnbouw door de regering".

Het nieuwe decreet "voldoet echter bij lange na niet aan de verwachtingen", aldus de milieudeskundige, die uitlegt dat "wat er bij de winning gebeurt - een van de beginpunten van de waardeketen van de ertsen - doorslaggevend is voor een verantwoord gebruik ervan en voor de bevordering van transitionele energie, in een beginsel van economische ontwikkeling dat gebaseerd moet zijn op schone technologieën, hernieuwbare energiebronnen en circulaire materiaalstromen".

Associação Natureza Portugal (ANP) - die samenwerkt met het internationale Wereld Natuur Fonds (WWF), een van 's werelds grootste organisaties voor milieubehoud - herinnert eraan dat zij aan de Assemblee van de Republiek "een reeks punten van zorg" heeft voorgelegd "die aan de orde moeten komen in de parlementaire beoordeling" van het decreet, maar "verschillende punten zijn weggelaten".

Zo beschouwt de organisatie het als "een vergissing" dat "de eis van een toezichtcomité en een milieueffectbeoordeling bij elk exploratiescenario" niet in het nieuwe statuut zijn opgenomen.

Een andere "fout" was ook dat niet werd voorzien in "een fonds dat op participatieve wijze moet worden beheerd door de gemeenten en gemeenschappen die de gevolgen ondervinden van de concessie van exploraties", dat zou kunnen worden "gebruikt om de plaatselijke omstandigheden op sociaal en milieugebied te verbeteren".

Onder de "belangrijkste verwezenlijkingen" noemt het ANF-WWP "de verduidelijking dat de voorstellen de gebieden die deel uitmaken van het Nationaal Netwerk van Beschermde Gebieden, de gebieden die zijn opgenomen in het Natura 2000 Netwerk en de gebieden die zijn geclassificeerd op grond van instrumenten van internationaal recht, van de werkingssfeer ervan moeten uitsluiten".

De nieuwe wet bevat ook de "verplichting" om "voorlichtingsbijeenkomsten voor het publiek te houden, gericht op de bevolking in gebieden waar delfstoffen worden geëxploreerd".

Het decreet bevat ook de garantie dat de toekenning van het exploitatierecht slechts plaatsvindt "op voorwaarde dat in het kader van een milieueffectbeoordeling een gunstig besluit of een voorwaardelijk gunstig besluit is genomen".