Op vrijdagavond, de onheilspellende 1 april, was ik aan het genieten van het bijpraten met sectornieuws, The Trade Press, en ik las een dreigend onheilspellend artikel over ongereguleerde lege vennootschappen door Ricardo da Palma Borges, Managing Partner bij Ricardo da Palma Borges & Associates, in opdracht van Utmost Wealth Solutions. Tot mijn schrik is dit "Geen aprilgrap". Moeilijk te geloven maar waar, en ik citeer:

"Recente ontwikkeling in de strijd tegen belastingmisbruik is het op 22 december 2021 gepubliceerde richtlijnvoorstel "Unshell", dat misbruik van lege vennootschappen voor oneigenlijke belastingdoeleinden moet voorkomen. De kans dat dit voorstel wet wordt, zelfs als het wordt gewijzigd, is groot, vanwege de druk die de Europese Commissie uitoefent."

Ervan uitgaande dat er consensus wordt bereikt tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU), zullen de nieuwe regels op 1 januari 2024 in werking treden. De status van de lege vennootschappen wordt bepaald aan de hand van een analyse van de twee voorgaande jaren. Bijgevolg zal 2022 een relevante periode zijn als de regels in werking treden.

Betrokken ondernemingen en gevolgen

Het voorstel bevat een lijst van criteria om "rapporterende entiteiten" te identificeren. Rapporterende entiteiten worden gedefinieerd als in de EU gevestigde entiteiten die overwegend passief inkomen verdienen (of overwegend bepaalde soorten activa bezitten), in een grensoverschrijdende context, en het dagelijks beheer en de besluitvorming voor belangrijke functies uitbesteden.

Alle rapporterende entiteiten moeten vervolgens aantonen dat zij aan bepaalde minimum substance-vereisten voldoen (eigen bedrijfspand, uitsluitend plaatselijke directeur of voldoende voltijds in de EU verblijvende werknemers en bankrekening in de EU). Indien niet aan de minimum substance-eisen wordt voldaan, zal de voorgestelde richtlijn de entiteit als een "shell" beschouwen. Dit leidt tot het verlies van voordelen (op basis van dubbelbelastingverdragen en EU-richtlijnen) en tot het feit dat de shell voor belastingdoeleinden als een "look-through" wordt behandeld.

Hoewel niet-EU-landen niet door de regeling gebonden zullen zijn, zullen er ook negatieve fiscale gevolgen voortvloeien uit de weigering van een fiscaal woonplaatscertificaat voor de "shell" of de afgifte van een certificaat met een "shell warning statement" door de belastingautoriteiten van het rechtsgebied waar de "shell" als ingezeten belastingplichtige wilde optreden. Zo kunnen derde landen van herkomst/betaler binnenlandse belastingen heffen op de uitgaande betalingen (zonder rekening te houden met het dubbelbelastingverdrag dat is gesloten met de staat waar de lege vennootschap is gevestigd). De door entiteiten in het toepassingsgebied gerapporteerde gegevens zullen onder de automatische inlichtingenuitwisseling vallen en kunnen aanleiding geven tot verzoeken om belastingcontroles. Wat nu? Beleggers worden steeds kritischer bekeken vanuit het oogpunt van fiscale naleving. Er is druk om transparant te zijn en te voldoen aan de eisen van regelgevende en belastingautoriteiten.

Het gebruik van vennootschapsinstrumenten wordt steeds moeilijker. Een groeiend aantal beleggers maakt immers gebruik van langetermijnspaarproducten om hun vermogen te beschermen, te beheren en door te geven. Deze bieden een solide, algemeen erkende en transparante oplossing waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare belastingverminderingen. Daartoe behoren goed geregelde beleggings- of kapitaalverzekeringsobligaties of ULIP, die doorgaans alleen onderworpen zijn aan de belastingregels van het land waar de polishouder woonachtig is. ULIP biedt namelijk flexibiliteit op het gebied van beleggingskeuze, vermogensbescherming, privacy tegenover andere partijen dan de overheid en vermijding van successie. Het biedt doorgaans ook voordelen die in overeenstemming zijn met de bedoeling van de wetgever, namelijk belastinguitgestelde groei, vrijgestelde overlijdensuitkeringen en verlaagde belastingtarieven voor afkopen op basis van de looptijd van de polis. Bij de migratie van een holdingstructuur naar een vervangende oplossing, zoals de ULIP, moeten beleggers de fiscale gevolgen bekijken en beslissen of zij deze vóór of na de ontbinding van het vehikel opzetten.

Indien dit laatste eerst gebeurt, kan de fiscale behandeling van het delen van de activa aanzienlijk verschillen, waarbij sommige landen de opbrengst voor de aandeelhouder als dividend beschouwen en andere als vermogenswinst. In sommige rechtsgebieden is het mogelijk de activa in natura aan de aandeelhouder toe te rekenen bij "overlijden" van een vennootschap zonder deze te liquideren, doorgaans met een grondslag gelijk aan hun waarde in het economisch verkeer. In andere scenario's (bijvoorbeeld voor niet-woonachtige belastinginwoners in Portugal) zou de efficiënte oplossing echter zijn dat de vennootschap haar beleggingen verkoopt en belastingvrije dividenden uitkeert aan de aandeelhouder nog tijdens het "leven" van de vennootschap, in plaats van dat deze laatste belastbare winsten genereert op de opbrengst van de ontbinding. Beleggen in de ULIP zou dan de ultieme stap zijn.

Conclusie

De "Unshell"-richtlijn zal waarschijnlijk een aanvulling vormen op andere instrumenten die agressieve belastingplanning aanpakken, namelijk de recente verplichte openbaarmakingsregels voor tussenpersonen, het toekomstige kader voor de belastingregeling voor ondernemingen in de EU (BEFIT), of de achtste richtlijn inzake administratieve samenwerking met betrekking tot crypto-activa. Begunstigden van risicodragende entiteiten moeten hun huidige structuren snel herzien om harde gevolgen te voorkomen en ULIP kan een levensvatbaar alternatief zijn voor bestaande schillen voor vermogensbeheer" unquote

Dit artikel van Utmost Insights is bedoeld om adviseurs en hun cliënten wegwijs te maken in het voorstel voor de "Unshell"-ontwerprichtlijn, de fiscale gevolgen ervan en hoe unit-linked levensverzekeringen de oplossing kunnen zijn.

Blacktower in Portugal

Blacktower's kantoren in Portugal kunnen u helpen uw vermogen zo goed mogelijk te beheren. Voor meer informatie contacteert u uw plaatselijk kantoor.

Antonio Rosa is de Associate Director van Blacktower in Lissabon, Portugal, met kantoren in Quinta do Lago en Cascais.

Blacktower Financial Management verstrekt al meer dan 20 jaar deskundig, gelokaliseerd advies inzake vermogensbeheer in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via: Antonio.Rosa@blacktowerfm.com