In het door de gemeente goedgekeurde voorstel voor de bouw van een nieuwe dam, die zou aansluiten op de bestaande dammen in het oosten (Beliche en Odeleite), doet de KvK Algarve een beroep op de regering en de bevoegde autoriteiten om "oplossingen te zoeken" om de beschikbare waterreserves te vergroten, in plaats van "boosdoeners" te noemen en activiteiten zoals golf of landbouw te beperken.

Effecten minimaliseren

"De aanleg van om het even welk werk door de mens brengt onvermijdelijk effecten met zich mee, zowel positieve als negatieve. In milieutermen heeft elke oplossing die ingrijpt in de watercyclus dezelfde gevolgen. Het is belangrijk de negatieve effecten tot een minimum te beperken en de positieve te vergroten", aldus de gemeente van het district Faro in een verklaring.

De berggemeente, gelegen in het noordoosten van de Algarve en een van de gebieden die het meest getroffen worden door woestijnvorming en vergrijzing van de bevolking, benadrukte dat de Algarve de regio is "die jaarlijks het meest te lijden heeft onder het gebrek aan deze primaire hulpbron" en dat het daarom noodzakelijk is om te werken aan alternatieven, zonder de economische activiteit in gevaar te brengen.

"Hoofdschuldigen"

"Als hoofdschuldigen van deze situatie wordt in de media altijd de landbouw genoemd, gevolgd door golf", aldus de gemeente, die opmerkt dat "golf een belangrijke troef is" en "veel bijdraagt aan de instroom van buitenlandse valuta" in de economie.

Anderzijds betoogt de gemeente in de motie dat de landbouw "behalve een fundamentele activiteit voor de voedselvoorziening, ook het belangrijkste wapen is in de strijd tegen de leegloop van het platteland, alsmede een belangrijke economische activiteit in de regio", en dus "van strategische waarde is voor de diversificatie van de regionale en nationale economie".

"Dit heeft al bewezen dat, in tijden van economische crisis, wanneer het toerisme te lijden heeft van aanzienlijke dalingen, het werkt als een buffer voor de regionale economie", benadrukte de KvK Algarve, voorgezeten door Osvaldo Gonçalves (PS).

Foupana locatie

De gemeente herinnerde er ook aan dat er enkele alternatieve oplossingen in de maak zijn om het watertekort in de Algarve te bestrijden, zoals "ontzilting, het omleiden van water uit de Guadiana in het Pomarão-gebied en het gebruik van afvalwater", maar betreurde dat het voorstel voor een nieuwe dam in de Foupana nooit verder is gekomen.

Volgens het gemeentebestuur van Alcoutim is de bouw van een stuwdam in de Foupana "een oude ambitie", die echter op "sterke weerstand" is gestuit van de instanties die verantwoordelijk zijn voor het milieu en de watervoorraden.

De gemeente wil dan ook dat de nieuwe stuwdam bijdraagt tot "een grotere beschikbaarheid van water" in het subsysteem watervoorziening, alsmede tot "vergroting van de waterreserves voor landbouwdoeleinden".

De gemeente is dan ook van mening dat het "dringend noodzakelijk is bij de centrale overheid te bemiddelen voor de bouw" van de stuwdam van de Ribeira da Foupana en de "daaruit voortvloeiende verbinding tussen de stuwdammen van de Algarve".

De motie zal worden toegezonden aan de president van de republiek, de voorzitter van de assemblee van de republiek, de minister-president of de ministers van Milieu en Klimaatactie, Landbouw en Voedselvoorziening en Territoriale Cohesie.