De minister benadrukte dat Portugal een "kampioenland" is van het "Global Compact for Safe Migration" en zich volledig inzet voor de doelstellingen ervan, aangezien het een van de eerste staten is die een nationaal uitvoeringsplan heeft goedgekeurd.

"Drie jaar na de lancering van dit plan ben ik verheugd u deelgenoot te kunnen maken van enkele van de bereikte resultaten, (...) zoals de toekenning van 336 000 socialezekerheidsnummers aan buitenlandse burgers die hun beroepsactiviteit in Portugal willen beginnen en zo de regularisatie ervan bevorderen", aldus Ana Catarina Mendes.

De ambtenaar wees ook op de herziening van de Portugese taalcursussen die speciaal voor buitenlandse burgers zijn opgezet en waarvan duizenden migranten profiteren.

Met het oog op de toekomst gaf de minister echter toe dat het nodig is "deze inspanningen te verdiepen" en het nationale beleid aan te passen aan de prioriteiten die in de Verklaring van Progress zijn vastgelegd.

In die zin verklaarde Ana Catarina Mendes dat Portugal zich ertoe verbindt zijn nationaal uitvoeringsplan te herzien, met bijzondere aandacht voor vrouwen en kinderen.

"Dit zal diepgaand overleg met een breed spectrum van belanghebbenden omvatten. Wij streven naar een "driehonderdzestig graden-benadering" waarbij de lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld actief worden betrokken en hun rol bij het bevorderen van beleid voor de integratie en duurzame ontwikkeling van gemeenschappen wordt versterkt", benadrukte zij.

Bevordering van migratie

Een van de verbintenissen op de lijst is ook het nastreven van de nationale doelstelling om regelmatige migratiestromen te bevorderen door de bevordering van arbeidsmobiliteitsovereenkomsten met andere partnerlanden.

"Als land met een lange traditie in het verwelkomen van migranten uit verschillende delen van de wereld en met honderdduizenden van onze onderdanen die in het buitenland verblijven, wil Portugal ervoor zorgen dat niemand achterblijft en dat iedereen gelijke kansen, rechten en plichten heeft", aldus de onderminister van Parlementaire Zaken.

In haar toespraak tot de directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), António Vitorino, garandeerde de minister ook dat Portugal zich volledig zal inzetten voor de doelstellingen van het "Global Compact for Migration" en verklaarde zij dat zij hoopt te kunnen blijven samenwerken om een meer inclusieve samenleving te bevorderen.