Dit is een van de verschillende suggesties die de uitvoerende macht van de Gemeenschap aan het land heeft gedaan in de landenspecifieke aanbevelingen die in het kader van het voorjaarspakket van het Europees semester zijn uitgebracht.

"Het belastingstelsel en het socialezekerheidsstelsel doeltreffender maken, met name door de twee structuren te vereenvoudigen, de efficiëntie van de respectieve administraties te versterken en de bijbehorende administratieve lasten te verlichten", schrijft de Europese Commissie in de aanbevelingen die zij aan Portugal wijdt.

In hetzelfde document, in haar analyse van het Portugese belastingstelsel, wijst de communautaire uitvoerende macht op de discrepantie die bestaat tussen de IRS bronbelasting (die maandelijks op de lonen wordt ingehouden) en de belasting die de belastingbetaler daadwerkelijk heeft moeten betalen (jaarlijks berekend in de IRS afrekening). "De inhoudingen op de directe belastingen zijn vaak te hoog, wat leidt tot aanzienlijke terugbetalingen in het volgende jaar", schrijven de Europese deskundigen.

Te hoge teruggaven

Het gaat om de mate van aanpassing van de IRS-inhoudingstabellen (het tarief dat maandelijks op het loon wordt toegepast) aan de IRS-niveaus (waarmee de jaarlijks verschuldigde belasting in de IRS-afrekening in april van het volgende jaar wordt berekend). De regering heeft de inhoudingstabellen aangepast, maar er zijn er die aanvoeren, met name de Europese Commissie, dat de discrepantie te groot blijft.

Uit de kritiek van Europese deskundigen volgt dat zij de voorkeur geven aan een systeem waarbij er minder teruggaven zijn in de jaarlijkse afrekening, en er maandelijks minder belasting wordt geheven. Dit jaar heeft de uitvoerende macht de inhoudingstabellen al aangepast, waarbij zij rekening heeft gehouden met de gevolgen van de invoering van twee nieuwe niveaus die is voorzien in de staatsbegroting voor 2022 (OE2022), maar zij weigert de IRS-niveaus aan te passen aan het verwachte inflatiepercentage voor dit jaar.

Complexe wetten

Maar dit is niet het enige probleem dat de Europese Commissie signaleert in het Portugese belastingsysteem. Een andere van de Europese aanbevelingen is de vereenvoudiging van de belastingvoordelen die in Portugal van kracht zijn, en dat is ook een zorg van de regering. Het huidige systeem, met meer dan 500 belastingvoordelen en verspreid over meer dan 60 wetten, is "vrij complex en onvoldoende transparant". "De economische efficiëntie van de belastinguitgaven zou gebaat zijn bij voortdurende controle", adviseren de Europese deskundigen.

De technici wijzen niet alleen op het probleem van de IRS, maar ook op het feit dat de IRC-structuur "complexiteit" veroorzaakt bij de belastingplichtigen (in dit geval de ondernemingen) en een "extra last" betekent voor de belastingdiensten, omdat er naast de nationale belasting nog toeslagen zijn, zoals de gemeentelijke toeslag en de toeslag van de staat.

Deze complexiteit die beslag legt op de middelen van de belastingmachine brengt kosten mee: de kosten voor de inning van de belastingen zijn "relatief hoog" en lagen in 2019 ongeveer 20 procent boven het Europese gemiddelde. Tegelijkertijd zijn de investeringen van AT in informatie- en communicatietechnologieën "laag" vergeleken met het Europese gemiddelde.

"Het efficiënter maken van de belastingadministratie zou helpen om de tijd die het in Portugal kost om belastingen te betalen, te verkorten en de grote omvang van de belastingachterstanden terug te dringen (met 37,1 procent van de totale netto-inkomsten eind 2019 behoorden deze tot de hoogste in de EU)", concludeert de Europese Commissie.