De verklaring van de uiteindelijke begunstigde (algemeen bekend als de RCBE) moet worden gedaan tot 30 dagen na de oprichting van het bedrijf, om vast te stellen wie een direct belang heeft in het bedrijf of de entiteit en om de personen te identificeren die eigenaar zijn van of effectieve controle hebben over juridische entiteiten, zoals Portugese bedrijven, buitenlandse bedrijven geregistreerd in Portugal en ook verenigingen, stichtingen en andere entiteiten die niet onderworpen zijn aan commerciële registratie. Merk op dat zelfs als de aandeelhouders zijn geïdentificeerd, en er personen zijn die aandelen bezitten, zelfs als dat indirect is, zij ook moeten worden geïdentificeerd in de verklaring, evenals degenen die de feitelijke controle over het bedrijf hebben.

In het vorige artikel hebben we het gehad over de oprichting van een vennootschap. Na deze stap zijn er echter nog verschillende verplichtingen waaraan moet worden voldaan, zoals het bevorderen van het centraal register van de uiteindelijke begunstigde (RCBE), d.w.z. nagaan wie een rechtstreeks belang heeft in de vennootschap of het lichaam.

Alle op het formulier gevraagde gegevens moeten worden vermeld: geldig identiteitsbewijs, soort vennootschap en volledige gegevens van de vennoten, met een uitsplitsing van hun aandelenbezit, quota of aandelen in de vennootschap.

Voor entiteiten die vóór 1 oktober 2018 bestonden, golden voor de eerste verklaring van uiteindelijke begunstigde de volgende termijnen: voor handelsvennootschappen, permanente vertegenwoordigingen en coöperaties - tot 31 oktober 2019; en voor andere entiteiten, zoals verenigingen, stichtingen en fondsen - tot 30 november 2019.

De termijn voor het indienen van de initiële RCBE-aangifte is ook 30 dagen na de oprichting van een entiteit of vennootschap die al dan niet onder het handelsregister valt.

Het bijwerken van de initiële RCBE-informatie is ook belangrijk. Na de eerste aangifte zijn alle entiteiten verplicht de daarin vervatte informatie bij te werken, telkens wanneer zich wijzigingen voordoen in een van de aangegeven gegevens, en wel zo spoedig mogelijk, maar nooit langer dan 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van het feit dat aan de basis ervan ligt, op straffe van een boete tussen 1.000,00 en 50.000,00 euro.

Ook al zijn de begunstigden geïdentificeerd, u moet ook diegenen identificeren die de effectieve controle hebben over de vennootschap, zelfs indirect.

Als u niet over de effectieve verklaring beschikt, zult u bepaalde handelingen niet via de vennootschap kunnen verrichten, zoals bijvoorbeeld het openen van een bankrekening of het verwerven of verkopen van onroerend goed.

Wat de jaarlijkse bevestiging van de RCBE betreft, moet tot 31 december van elk jaar een jaarlijkse bevestiging van de informatie worden uitgevoerd wanneer er geen wijzigingen zijn in de eerder aangegeven gegevens.

Mocht u problemen of moeilijkheden ondervinden in deze materie, dan raden wij u aan de diensten en het advies in te winnen van een notaris die u door het hele proces zal loodsen.

door Tânia Fernandes, Solicitor