In het kader van het maandelijkse pakket inbreukprocedures tegen lidstaten wegens niet-naleving van de communautaire wetgeving heeft de Commissie er bij de Portugese autoriteiten nogmaals op aangedrongen de nodige maatregelen te nemen met het oog op de correcte en volledige omzetting van twee richtlijnen inzake lawaai.

De Commissie legt uit dat "het eerste geval betrekking heeft op een wijziging van de bijlage over dosis/effectrelaties, die het effect van blootstelling aan bepaalde geluidsniveaus op de menselijke gezondheid beschrijven", en het tweede op "een wijziging van de bijlage over gemeenschappelijke geluidsbeoordelingsmethoden, die worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de niveaus van omgevingslawaai waaraan burgers worden blootgesteld".

De Europese Commissie onderstreept dat "de informatie bedoeld is om te worden gebruikt bij de opstelling van geluidsbelastingkaarten en de goedkeuring van actieplannen op basis van de resultaten van de geluidsbelastingkaarten".

De Commissie merkt op dat "de uiterste datum voor de omzetting van beide richtlijnen van de Commissie december 2021 was" en dat zij Portugal in januari 2022 schriftelijke aanmaningen - de eerste stap van een inbreukprocedure - heeft gestuurd.

"Daarom heeft de Commissie besloten voor elk van beide zaken een met redenen omkleed advies uit te brengen aan Portugal, dat nu twee maanden de tijd heeft om te antwoorden en de nodige maatregelen te nemen. Zo niet, kan de Commissie besluiten de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie", concludeert het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap.