De goedkeuring van de 27 komt nadat het Europees Parlement op 14 september in Straatsburg met een grote meerderheid (505 stemmen voor, 92 tegen en 44 onthoudingen) de nieuwe wetgeving had goedgekeurd, die de lidstaten nu twee jaar de tijd hebben om in nationaal recht om te zetten.

De richtlijn voorziet in procedures voor de toereikendheid van nationale minimumlonen, bevordert collectieve onderhandelingen over de vaststelling van lonen en verbetert de effectieve toegang tot bescherming van het minimumloon voor werknemers die recht hebben op een minimumloon krachtens de nationale wetgeving, bijvoorbeeld via een nationaal minimumloon of collectieve overeenkomsten.

De lidstaten met nationale minimumlonen moeten een procedureel kader vaststellen voor de vaststelling en actualisering van deze minimumlonen volgens een duidelijke reeks criteria.

De Raad en het Europees Parlement waren reeds overeengekomen dat de nationale minimumlonen ten minste om de twee jaar (of ten hoogste om de vier jaar in het geval van landen die een automatisch indexeringsmechanisme toepassen) zullen worden geactualiseerd, en voorzien in deelname van de sociale partners aan de procedures voor de vaststelling en actualisering van de nationale minimumlonen.

"Boodschap van hoop

"Voor mensen die door de energiecrisis hun centen moeten tellen, is deze wet een boodschap van hoop. Minimumlonen en collectieve loonvorming zijn krachtige instrumenten die kunnen worden ingezet om ervoor te zorgen dat alle werknemers een loon verdienen dat een fatsoenlijke levensstandaard mogelijk maakt", aldus het huidige Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de EU vandaag.

Deze wetgeving is oorspronkelijk in oktober 2020 door de Europese Commissie voorgesteld, en het beginsel van adequate minimumlonen is opgenomen in het actieplan van de Europese pijler van sociale rechten, dat in mei vorig jaar tijdens de top van Porto is aangenomen in het kader van het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU in de eerste helft van 2021.