Economische groei van 1,3% in 2023

De regering voorziet voor volgend jaar een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 1,3 procent. Volgens het voorstel gaat de regering uit van een bbp-groei van 6,5 procent in 2022.

De bbp-groeiraming voor dit jaar is een verbetering ten opzichte van de 4,9 procent die in de staatsbegroting voor 2022 (OE2022) was geraamd. De minister van Financiën had in september al aangegeven te werken met een groeiscenario van meer dan 6 procent, in lijn met de prognoses van de meeste nationale en internationale instellingen.

4 procent inflatie

De regering heeft haar prognose voor de inflatie dit jaar met 3,4 procentpunt naar boven bijgesteld tot 7,4 procent en gaat uit van een daling tot 4 procent in 2023, volgens het macro-economische scenario van het begrotingsvoorstel.

Tekort op 0,9% en schuld op 110% van het BBP

De regering handhaaft de tekortprognose voor dit jaar op 1,9% van het bbp en verwacht een daling tot 0,9% in 2023, nog steeds volgens het macro-economische scenario van het OE2023-voorstel.

Ook de prognose voor het gewicht van de overheidsschuld van 115% van het bbp dit jaar wordt gehandhaafd, waarbij wordt uitgegaan van een daling tot 110,8% in 2023, de laagste ratio sinds 2011, volgens het OE2023-voorstel.

Actualisering van de IRS-schalen met 5,1%

De IRS-schalen worden in 2023 met 5,1 procent geactualiseerd, aldus het OE2023-voorstel.

Nationaal minimumloon omhoog naar 760 euro

Het nationale minimumloon zal naar verwachting in januari 2023 stijgen van de huidige 705 euro naar 760 euro, volgens het inkomens- en concurrentieakkoord tussen de regering en de sociale partners.

Werkloosheid 5,6%

De regering verwacht dat de werkloosheid zich dit jaar en volgend jaar zal stabiliseren op 5,6% en daarmee zal dalen ten opzichte van de 6,6% in 2021.

Loonsverhogingen voor ambtenaren

De regering heeft de vakbonden loonsverhogingen voor het ambtenarenapparaat tussen 8 procent en 2 procent voorgesteld, met een garantie van een minimum van ongeveer 52 euro per jaar tot 2026.

De minimale jaarlijkse verhoging voor de ambtenarij komt overeen met een wijziging van het salarisniveau (ongeveer 52 euro), variërend van 8 procent voor de laagste bezoldiging in de tabel, namelijk 705 euro, tot 2 procent voor verdiensten vanaf 2 570,82 euro.

Salarisverhogingen, bevorderingen en promoties in het openbaar bestuur en andere waarderingen zullen in 2023 1.320 miljoen euro kosten, aldus het verslag bij het begrotingsvoorstel.

Update pensioenen

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de regering begin september pensioenverhogingen voor het komende jaar aangekondigd. De pensioenen tot €886 gaan met 4,43 procent omhoog. De pensioenen met een waarde tussen €886 en €2.659 zullen met 4,07 procent stijgen, terwijl de rest (die op basis van de geldende wettelijke formule zou worden geactualiseerd) met 3,53 procent zal stijgen.

Selectieve IRC-verlaging

De regering heeft de sociale partners voorgesteld de kosten van salarisverhoging in de IRC met 50 procent te verhogen voor ondernemingen die de salarissen verhogen in overeenstemming met of boven de waarden die zijn voorzien in het inkomens- en concurrentieakkoord. Het voorstel omvat ook een selectieve verlaging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Uitgaven voor rente op overheidsschuld omhoog

De regering voorspelt dat de staat in 2023 6.797 miljoen euro zal uitgeven aan rente op de overheidsschuld, een stijging van 8 procent ten opzichte van het voor dit jaar begrote bedrag,

Sociale steunindex geactualiseerd

De index voor maatschappelijke ondersteuning (IAS) wordt volgens het voorstel van OE2023 geactualiseerd met 8 procent, tot 478,7 euro.

De IAS is de referentiewaarde voor de berekening en vaststelling van diverse sociale steunmaatregelen, zoals onder meer de kinderbijslag, de sociale integratie-uitkering en het sociaal integratie-inkomen (RSI), en kan volgens de regering een impact hebben op het leven van 1,6 miljoen uitkeringsgerechtigden.