"Op 6 oktober 2022 heeft de Raad van de Europese Unie in verband met de situatie in Oekraïne overeenstemming bereikt over maatregelen met betrekking tot sancties die van invloed zijn op de verlening van juridisch advies. Zo is het verstrekken, direct of indirect, van juridisch advies door advocaten verboden: aan de regering van Rusland of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen", verklaart de leider van de meer dan 35.000 advocaten, in een verklaring die aan alle advocaten is gestuurd.

In dezelfde tekst, ondertekend door de voorzitter, Luís Menezes Leitão, staan echter vier uitzonderingen, volgens een verslag van ECO.

Het verbod geldt niet voor het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht op verdediging in gerechtelijke procedures en het recht op effectieve rechtsbescherming;

Het verbod is niet van toepassing op het verrichten van diensten die strikt noodzakelijk zijn om de toegang tot gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures in een lidstaat of de erkenning of tenuitvoerlegging van een in een lidstaat gewezen vonnis of scheidsrechterlijke uitspraak te waarborgen, mits deze dienstverlening verenigbaar is met de doelstellingen van deze verordening en Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad;

Het verbod is niet van toepassing op het verlenen van diensten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die exclusief of gezamenlijk eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat is opgericht of erkend volgens de wetgeving van een lidstaat, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of een in bijlage VIII genoemd partnerland;

Het verbod is niet van toepassing op het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging vóór 8 januari 2023 van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die contracten.