De nieuwe bijdragen van de sectoren voedseldistributie, om het inflatieverschijnsel aan te pakken, en energie, om de prijzen te beteugelen, worden op 31 december van kracht.

Het decreet omschrijft de toepassing van de tijdelijke solidariteitsbijdrage, in het kader van wat de regering "een noodmaatregel om de hoge energieprijzen het hoofd te bieden" noemt, die zij "CST Energia" noemt en die van toepassing is op "overwinsten berekend in belastingtijdvakken voor IRC-doeleinden vanaf de jaren 2022 en 2023".

Deze bijdrage is bedoeld voor ingezeten IRC-belastingplichtigen die als hoofdactiviteit een commerciële, industriële of agrarische activiteit uitoefenen, alsmede voor niet-ingezeten IRC-belastingplichtigen met een vaste inrichting op Portugees grondgebied, die activiteiten uitoefenen in de sectoren ruwe olie, aardgas, steenkool en raffinage.

"Excess profits are considered to be part of the taxable profits, determined under the terms of the Corporate Income Tax Code, in relation to each of the tax periods that exceed the corresponding to a 20% increase in relation to the average taxable profits in the four tax periods, starting in the years 2018 to 2021", aldus de wet, die bepaalt dat dit bijdragepercentage 33% bedraagt.

CST Distribuição Alimentar is verschuldigd door ingezeten belastingplichtigen die als hoofdactiviteit een commerciële, industriële of landbouwactiviteit uitoefenen, alsmede door niet-ingezeten belastingplichtigen met een vaste inrichting op Portugees grondgebied, die een levensmiddelenhandel drijven in producten van dierlijke en plantaardige oorsprong, vers of bevroren, verwerkt of ruw, in bulk of voorverpakt.

Het CST Distribuição Alimentar tarief, eveneens van 33%, is niet van toepassing op micro- of kleine ondernemingen en is van toepassing op de in 2022 en 2023 berekende overwinst, die overeenkomt met het deel van de belastbare winst dat hoger is dan het bedrag dat overeenkomt met een stijging van 20% ten opzichte van het gemiddelde van de belastbare winst in de vier belastingtijdvakken die beginnen in de jaren 2018 tot en met 2021.

De inkomsten uit CST Energia zullen worden bestemd voor financiële steun aan eindafnemers van energie, met name kwetsbare gezinnen, en steun aan eindafnemers van energie, ter bevordering van investeringen in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie of technologieën voor het koolstofvrij maken van de economie.

CST Energia is ook bedoeld voor steun aan ondernemingen in sectoren met een intensief energiegebruik, voor zover deze verband houden met hernieuwbare energie, energie-efficiëntie of technologieën voor het koolstofvrij maken van de economie, en steun voor de ontwikkeling van energie-autonomie.

De inkomsten uit CST Distribuição Alimentar worden toegewezen aan ten minste één van de vier bij wet vastgestelde doelen, waaronder acties ter ondersteuning van de verhoging van de tarieven voor levensmiddelen ten gunste van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, namelijk via entiteiten van de sociale sector.

Deze bijdrage is ook bedoeld om "de uitvoering te garanderen" van het beleid inzake consumentenbescherming, via het Consumentenfonds, en om financiële steun te verlenen aan micro- en kleine ondernemingen in de handel, de dienstensector en de horeca "die in het bijzonder te lijden hebben onder de stijging van de exploitatiekosten en de inflatie en de daling van de vraag".

Ten slotte zijn de inkomsten van het CST Distribuição Alimentar bestemd voor maatregelen ter ondersteuning van de kwalificatie van vakmensen die werkzaam zijn in micro- en kleine ondernemingen in de sectoren handel, diensten en horeca, teneinde de weerbaarheid van deze ondernemingen te vergroten, via de gedeeltelijke toewijzing van inkomsten aan het hiertoe bestemde Moderniseringsfonds voor de handel.

De wet die de tijdelijke solidariteitsbijdragen voor de sectoren energie en voedseldistributie regelt, is door de president van de republiek afgekondigd, volgens een nota die op de website van het presidentschap van de republiek is gepubliceerd.