In de plenaire vergadering van de Assemblee van de Republiek werd gestemd over 26 wetsvoorstellen na een agenda van de IL die tot doel had "het leven van de mensen minder ingewikkeld te maken".

Het liberale wetsontwerp inzake boetes voor niet-betaling van tolgelden - dat algemeen werd goedgekeurd en nu in detail wordt besproken - bepaalt dat "het totale bedrag dat krachtens deze wet in rekening wordt gebracht, rekening houdend met heffingen, boetes en eventuele administratieve kosten, zowel in het kader van administratieve inbreukprocedures als in handhavingsprocedures, niet meer mag bedragen dan driemaal de waarde van de respectieve tolgelden, onverminderd vertragingsrente".

De IL liet ook een overgangsregeling goedkeuren zodat "de regeling die specifiek gunstiger blijkt te zijn gunstiger voor de verweerder of de verdachte van toepassing is op de administratieve inbreukprocedures die op de datum van inwerkingtreding van deze wet aanhangig zijn"..

Carlos Guimarães Pinto had de dag voordien tijdens het debat over deze projecten blijk gegeven van "openheid en flexibiliteit" om in de specialiteit te werken aan het voorstel inzake de beperking van administratieve overtredingen voor het niet betalen van tol.

De BE had ook twee wetsvoorstellen over dit onderwerp, maar beide werden uiteindelijk verworpen.