"Voor geneesmiddelen met een openbare verkoopprijs (PVP) tot 10 euro wordt de prijs met 5% geactualiseerd en voor geneesmiddelen met een prijs tussen 10 en 15 euro met 2%", aldus het ministerie van Volksgezondheid in een verklaring, waarin wordt uitgelegd dat deze actualisering plaatsvindt buiten het gebruikelijke jaarlijkse prijsherzieningsproces om.

Voor geneesmiddelen waarvan de prijs boven de 15 euro ligt, wordt de prijs herzien door vergelijking met het gemiddelde van de vier referentielanden (Spanje, Frankrijk, Italië en Slovenië). In dit geval wordt de prijs, wanneer deze boven het gemiddelde ligt, met maximaal 5% verlaagd.

"Met deze administratieve prijswijziging wordt beoogd de toegang tot geneesmiddelen in Portugal te bevorderen en op middellange termijn bij te dragen tot lagere kosten voor het SNS en voor de Portugezen, door de goedkoopste producten op de markt, namelijk generieke geneesmiddelen, op peil te houden", benadrukt de lidstaat.

De prijsherziening, die niet alleen de toegang tot goedkopere geneesmiddelen vergemakkelijkt, "beschermt de mensen tegen de gevolgen van de inflatie" en maakt deel uit van een reeks maatregelen die het ministerie van Volksgezondheid in de eerste helft van dit jaar zal nemen.

Het doel is "de toegang tot geneesmiddelen te vergemakkelijken en situaties van tekorten te voorkomen, door in te spelen op de bezorgdheid van gebruikers, gezondheidswerkers en de sector en te trachten de beste toegangsvoorwaarden en het vertrouwen van de burgers in het geneesmiddelencircuit te garanderen".

"Gezien de hoeveelheid geneesmiddelen die in 2022 in Portugal wordt verkocht, kunnen deze maatregelen, die in de tien maanden tot het einde van het jaar zullen worden toegepast, een stijging van de uitgaven van de staat met ongeveer 0,4% en van het aandeel van de burgers, globaal gezien, met ongeveer 0,5% teweegbrengen, wat ver onder de inflatiewaarden ligt".

Bovendien zullen onmiddellijk twee nieuwe mechanismen ter bescherming van de bevolking worden ontwikkeld, namelijk de opstelling van een lijst van essentiële, kritieke geneesmiddelen, waarvan de beschikbaarheid op bijzondere wijze zal worden gecontroleerd en in verband waarmee specifieke maatregelen zullen worden genomen, die een uitzonderlijke prijsherziening kunnen inhouden.

Het ministerie stelt dat de problemen bij de productie en distributie van geneesmiddelen de Europese landen over de hele linie treffen, waarbij het publiek melding maakt van situaties waarin geneesmiddelen niet beschikbaar zijn, wat overeenkomt met gevallen waarin het moeilijker wordt de gevolgen van de inflatie op te vangen en waarin het risico bestaat dat deze producten uit de handel worden genomen.

"Hoewel er in de overgrote meerderheid van de gevallen gelijkwaardige geneesmiddelen zijn die aan patiënten kunnen worden verstrekt, kan deze situatie ongemak veroorzaken voor patiënten en gezondheidswerkers, wat belangrijk is om voorzichtig mee om te gaan".