Naar aanleiding van de wetswijziging betreffende de verplichting om een fiscaal vertegenwoordiger van de niet-ingezetene aan te wijzen en de situaties van vrijstelling van die verplichting, is het van belang enkele verduidelijkingen aan te brengen.

De belastingdienst geeft toe dat de aanvraag van een fiscaal identificatienummer - NIF (Portugees fiscaal nummer) door niet-ingezeten burgers niet kan worden uitgevoerd wegens de wettelijke verplichting om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen.

Zij eist de aanwijzing van een fiscaal vertegenwoordiger in Portugal alleen wanneer het, in het kader van een tot stand te brengen fiscale rechtsverhouding, noodzakelijk is niet-ingezetenen te adviseren en te zorgen voor het nodige contact tussen hen en de belastingdienst om de volledige uitoefening van hun rechten en de nakoming van hun verplichtingen mogelijk te maken.

In tegenstelling tot het vorige artikel, waarin de verplichting voor niet-ingezetenen in Portugal was opgenomen om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen, is een burger die geen fiscaal domicilie heeft in Portugal, de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), niet voldoet aan de wettelijke vereisten om de status van fiscaal ingezetene te hebben, geen belastingplichtige is en niet onderworpen is aan verplichtingen noch voornemens is rechten uit te oefenen ten aanzien van de belastingdienst, niet verplicht een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen.


Termijn

De termijn voor de aanwijzing van een fiscaal vertegenwoordiger bedraagt 15 dagen, behalve in het geval van de start van een zelfstandige activiteit, aangezien u in dat geval de aanwijzing moet doen op het ogenblik van de registratie van uw start.

Voor niet-ingezeten burgers met een adres in een EU/EER-land is deze aanwijzing altijd facultatief. Aangezien de fiscale vertegenwoordiging een middel is om het onvermogen van de vertegenwoordigde persoon om rechten uit te oefenen en fiscale verplichtingen na te komen, op te heffen, moet de wettelijke oplegging van zijn aanwijzing bijgevolg opnieuw plaatsvinden in het kader van een in een later stadium met de belastingdienst vastgestelde of vast te stellen fiscale relatie.

Wat betreft de registratie en toekenning van de NIF aan een nationale of buitenlandse burger, als niet-ingezetene, met een adres in een derde land, dat wil zeggen in een land dat niet tot de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) behoort, is de aanwijzing van een fiscaal vertegenwoordiger niet verplicht.

De aanwijzing van een fiscaal vertegenwoordiger wordt echter verplicht indien hij/zij, na het verkrijgen van de NIF als niet-ingezetene en terwijl hij/zij in een derde land woont: a) eigenaar is van een voertuig en/of onroerend goed op Portugees grondgebied; b) een arbeidsovereenkomst aangaat op Portugees grondgebied; c) een activiteit als zelfstandige uitoefent op Portugees grondgebied.

De termijn om te voldoen aan de verplichting om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen of om zich te abonneren op de elektronische kennisgevingen van de belastingdienst bedraagt 15 dagen vanaf het feit.

De fiscaal vertegenwoordiger verzekert zijn vertegenwoordiger van de ontvangst van de door de belastingdienst verzonden correspondentie, de vervulling van alle bijkomende fiscale verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten bij de belastingdienst. De fiscaal vertegenwoordiger is echter niet verantwoordelijk voor de betaling van de belastingen van de niet-ingezeten burger.

Hij is slechts bij uitzondering aansprakelijk indien de niet-ingezeten burger een aan de btw onderworpen zelfstandige activiteit uitoefent, aangezien er sprake is van een hoofdelijke aansprakelijkheid van de fiscale vertegenwoordiger van de niet-ingezeten burger.

Het niet aanwijzen van een fiscaal vertegenwoordiger, wanneer dat verplicht is, en het niet aanvaarden van de vertegenwoordiger worden bestraft met een boete van 75 tot 7.500,00 euro, waarbij de niet-ingezeten burger geen enkel recht tegenover de belastingdienst kan uitoefenen, met inbegrip van het recht op bezwaar, beroep of bezwaar.